Temat

Często zadawane pytania

1.  Czy mormoni praktykują poligamię?

W Stanach Zjednoczonych i na świecie jest ponad 14 milionów mormonów, a żaden z nich nie jest poligamistą. Praktykowanie poligamii jest surowo zabronione w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ogólnym standardem małżeństwa w Kościele zawsze była monogamia, tak jak jest to opisane w Księdze Mormona ( Jakub rozdział 2, werset 27 ).  Poligamia była częścią naszej przeszłości, przez około 50 lat XIX wieku. Ale nie jest częścią naszej teraźniejszości. Poligamia przestała być praktykowane w 1890 r. — 122 lata temu. Osoby, które obecnie praktykują poligamię, nie mają nic wspólnego z Kościołem.

2.  Jakie są wierzenia mormonów w kwestii Boga?

Bóg jest często określany w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jako Ojciec Niebieski, ponieważ jest On Ojcem wszystkich ludzkich duchów, a one są stworzone na Jego podobieństwo (I Ks. Mojżeszowa 1:27). Jest to odpowiednie określenia Boga, który jest dobry, sprawiedliwy, wszechmądry i wszechmocny. Bóg Ojciec, Jego syn Jezus Chrystus i Duch Święty tworzą Boską Trójcę, czyli Trójcę Świętą dla mormonów.

3.  Co się dzieje w mormońskich świątyniach?

Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich świątynie nie są miejscem zwyczajnych niedzielnych nabożeństw. Z powodu świętego charakteru świątyń, wyłącznie członkowie Kościoła, którzy wiodą prawe życie, mogą do nich wejść. Głównym celem pracy świątynnej jest „zapieczętowanie”, czyli zjednoczenie rodzin, w oczekiwaniu na to, że te relacje będą trwały po śmierci. Te same rytuały świątynne mogą być przeprowadzane za osoby, które umarły. W innych kościołach chrześcijańskich nie ma odpowiednika obrzędów świątynnych.

4.  Czy mormoni wierzą w Biblię?

Kościół z czcią uznaje Biblię jako słowo Boga — święty tom pisma świętego. Święci w Dniach Ostatnich cenią jej nauki i są zaangażowani w trwające przez całe życie studiowanie jej świętych nauk. Co więcej, podczas nabożeństw Biblia jest rozważana i omawiana. Dodatkowe księgi pism świętych — Księga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości wzmacniają i utrwalają Boskie nauki, poprzez dodatkowe świadectwa i poruszające opisy osobistych doświadczeń wielu osób związanych z Jezusem Chrystusem. Według Apostoła Kościoła M. Russella Ballarda„ Księga Mormona nie osłabia, nie umniejsza ani nie odwraca uwagi od Biblii. Przeciwnie, poszerza, wzbogaca i wychwala ją”.

5.  Czy mormoni są chrześcijanami?

Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który nosi Jego imię. Wszystkie modlitwy w domu i wszystkie przemówienia w kaplicach kończą się słowami „w imię Jezusa Chrystusa”. Symbole sakramentu (komunii) przyjmowane co tydzień, podczas nabożeństw, są symbolami Jego zadośćuczynienia. Zadość czyniąca ofiara Chrystusa spłaca cenę grzechu całej ludzkości, pod warunkiem osobistego odpokutowania. Jego poświęcenie umożliwia całej ludzkości zmartwychwstanie ku nieśmiertelności.

6.  Jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie relacji między rasami?

Ewangelia jest dla wszystkich ludzi. Osoby z wszystkich grup etnicznych zawsze były mile widziane w Kościele i przyjmowały chrzest jako członkowie, nauczały z mównic i mówiły modlitwy w imieniu zgromadzenia. Choć nie istniała nigdy zasada w Kościele dotycząca segregacji rasowej w ramach zgromadzeń, członkowie płci męskiej pochodzenia afrykańskiego nie byli ustanawiani do urzędów kapłańskich. To się zmieniło w czerwcu 1978 r. i Kościół niezwłocznie zaczął ustanawiać czarnoskórych członków płci męskiej na urzędy kapłańskie, gdziekolwiek się znajdowali na świecie. W 2006 r. ówczesny prezydent Kościoła, Gordon B. Hinckley, oświadczył, że „żaden człowiek, który ubliża ludziom odmiennej rasy, nie może uważać się za prawdziwego ucznia Chrystusa. Nie ma również prawa uważać, że żyje w zgodzie z naukami Kościoła. Uznajmy wszyscy fakt, że każdy z nas jest synem lub córką Ojca w Niebie, który kocha wszystkie Swoje dzieci”.

7.  Co mormońskie kobiety robią w Kościele?

Kobiety odgrywają niezwykle ważną rolę w dziele Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Choć kobiety nie są ustanawiane do kapłaństwa w Kościele i nie pełnią obowiązków związanych z obrzędami, takimi jak błogosławienie symboli sakramentalnych czy chrzest, służą na wyższych stanowiskach przywódczych oraz jako misjonarki i nauczycielki, regularnie wygłaszają przemówienia z mównicy i modlą się na nabożeństwach w imieniu całego zgromadzenia.

8.  Dlaczego Kościół wysyła misjonarzy na misje?

Wysiłki misjonarskie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są oparte na nowotestamentowym wzorze misjonarzy służących w parach, nauczania ewangelii i chrzczenia wierzących w imię Jezusa Chrystusa (na przykład: praca Piotra i Jana w Dziejach Apostolskich). Ponad 52 000 misjonarzy w wieku do 25 lat służy jednocześnie na misjach dla Kościoła w prawie 350 misjach na całym świecie. Praca misjonarska jest dobrowolna, a misjonarze sami opłacają swoje misje. Otrzymują oni powołanie z siedziby głównej Kościoła i są wysyłani wyłącznie do tych krajów, w których rząd wyraził zgodę na działalność Kościoła. W niektórych częściach świata misjonarze są wysyłani wyłącznie, aby wykonywać służbę humanitarną lub specjalistyczną. 

9.  Co, według mormonów, stanowi cel życia?

Dla Świętych w Dniach Ostatnich to śmiertelne życie jest postrzegane w kontekście wspaniałej historii, od życia przedziemskiego, gdzie duchy całej ludzkości przebywały z Ojcem Niebieskim, po przyszłe życie w Jego obecności, gdzie będziemy mogli nadal wzrastać, uczyć się i udoskonalać. Życie na ziemi jest uważane za stan próby, w którym mężczyźni i kobiety są wypróbowywani i testowani — gdzie zdobywamy doświadczenie niedostępne nigdzie indziej. Bóg wiedział, że ludzkość będzie popełniać błędy, więc dał nam Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który weźmie na Siebie grzechy świata. Dla członków Kościoła śmierć fizyczna na ziemi nie jest końcem, ale początkiem następnego kroku w Boskim planie przygotowanym dla Jego dzieci.

10.  Dlaczego mormoni nie piją kawy, herbaty ani alkoholu?

Kodeks zdrowia dla Świętych w Dniach Ostatnich opiera się na Słowie Mądrości — objawieniu z 1833 r. wymieniającemu żywność, która jest zdrowa i substancje, które nie są dobre dla ludzkiego ciała. W związku z tym alkohol, tytoń, herbata, kawa i narkotyki są zabronione z powodu uzależniających i szkodliwych efektów. 14–letnie badania UCLA (Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles — przyp. tłum) zakończone w 1997 r. obejmujące wskaźnik śmiertelności i praktyki zdrowotne 10 000 członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Kalifornii, wykazały, że członkowie Kościoła, którzy przestrzegają kodeksu zdrowia, mają w Stanach Zjednoczonych jeden z najniższych współczynników umieralności na raka czy z powodu chorób krążenia i że członkowie, którzy przestrzegają tego kodeksu, żyją od 8 do 11 lat dłużej niż ogół społeczeństwa białej rasy w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.