Temat

Mormoni i edukacja: Przegląd

 

Edukacja jest bardzo ważna dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jest w harmonii z wieloma innymi wartościami przez nich cenionymi. Mormoni uwielbiają się uczyć i są oddani w zdobywaniu wiedzy. Ich zaangażowanie w edukację, co do zasady jak i w praktyce, jest widoczne w ich wierzeniach, naukach i codziennych zajęciach. Twierdzą oni, że edukacja jest obszernym, trwającym całe życie pościgiem za różnymi życiowymi celami. Mają wyjątkowe zrozumienie tego, czym jest edukacja — to zasada, która dotyczy zarówno ludzkiej duszy, jak i intelektu. Co więcej, mormoni maję bogatą i wieloletnią tradycję związaną z edukacją, którą miłują i o którą dbają. Ponieważ wierzą, że edukacja warta jest najlepszych starań, Święci w Dniach Ostatnich inwestują w nią znaczne środki i energię.

I. Mormońskie rozumienie edukacji

Cele edukacji

Zasada edukacji jest wpleciona w najbardziej fundamentalne wierzenia mormonów o Bogu, życiu i ich samych. Święci w Dniach Ostatnich wierzą na przykład, że Bóg jest wszechwiedzący i są nauczani, że „inteligencja jest chwałą Bożą, lub innymi słowy, [światłem] i [prawdą]”. [1] Wierzą także, jako dzieci Boga, że celem całej ludzkości jest dążenie do tego, aby stać się Jemu podobnymi i dostrzegają w edukacji kluczowy element tych dążeń. Według Świętych w Dniach Ostatnich życie nie jest tylko okresem próby, ale również szkołą rozwijania zrozumienia, które przychodzi zarówno przez naukę, jak i doświadczenie. [2] Edukacja jest jednym z najważniejszych celów w życiu i ma wieczną trwałość, która wykracza poza grób. [3] Rozwinięcie szlachetnego, oświeconego i boskiego charakteru jest jej ostatecznym celem. [4]

Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że ze względu na jej ogromną wartość i trwałość, Bóg ustanowił edukację świętym przykazaniem, za które Jego dzieci są odpowiedzialne. [5] Zarówno Biblia, jak i Księga Mormona powtarzają to przykazanie, zachęcając do tego, aby szukać, „pukać” i prosić o wiedzę; współczesne objawienia i prorocy dają wyraźne wskazówki, aby się uczyć i wyjaśniają, że nauka jest konieczna do zbawienia. Założyciel Kościoła Józef Smith nauczał, że „żaden człowiek nie zostanie zbawiony, zanim nie zdobędzie wiedzy” i że „żaden człowiek nie może być zbawiony w niewiedzy”. [6] Mormoni twierdzą również, że Bóg jest aktywnie zaangażowany w kształcenie Swoich dzieci. On rozjaśnia umysł; obiecuje, że wysiłki zmierzające do zdobycia nauki będą dostrzeżone i będą skutkować otrzymaniem mądrych darów wiedzy. [7]

Nastawienie Świętych w Dniach Ostatnich do edukacji bierze się z charakterystycznego podejścia do nauki i wiedzy. Mormoni wyraźnie podkreślają, że edukacja dotyczy całej osoby; angażuje i przynosi korzyści zarówno umysłowi, jak i duszy. Edukacja nie jest wyłącznie sprawą intelektu; Święci w Dniach Ostatnich szukają wiedzy „poprzez naukę jak i przez wiarę” (Nauki i Przymierza 88:118). Po części oznacza to, że mormoni uznają rodzaj nauki, który łączy zarówno intelekt, jak i duchową intuicję. [8] Zdają sobie również sprawę z tego, że te dwie płaszczyzny nie są rozdzielone: na przykład zrozumienie duchowe jest konieczne, aby móc nadać pytaniom umysłu ich najgłębszy sens. [9] Co więcej, Święci w Dniach Ostatnich uważają, że wiara i rozum niekoniecznie muszą być sprzeczne ze sobą. [10] Zatem dążenie do prawdy jest nieograniczone, choć Święci w Dniach Ostatnich w sposób szczególny cenią sobie zrozumienie, które zbliża poszukiwaczy do Boga i pomaga wypełnić ważne cele życiowe. [11]

Choć edukacja odgrywa kluczową rolę w teologii mormonizmu, posiada ona również wartość osobistą. Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że edukacja powinna być związana z doświadczeniem życiowym i pogłębiać je. Brigham Young wyjaśnił, że „edukacja to potęga jasnego rozumowania, dobrego postępowania w pracy na świecie i doceniania życia”. [12] Mormoni cenią życie umysłowe i bogactwo, jakie edukacja wnosi do życiowego doświadczenia. Są zachęcani, aby kochać naukę i nauczanie i dostrzegają, że wiedza daje wiele możliwości. [13]

Święci w Dniach Ostatnich wierzą również, że nauka powinna mieć wartość praktyczną; powinna rozwijać możliwość działania na rzecz społeczeństwa, zapewniać finansową samowystarczalność i ogólnie pomagać „ w pracy dla dobra świata”. [14] Święci w Dniach Ostatnich uznają, że edukacja jest ważna z moralnych i praktycznych powodów, od wspierania własnych rodzin po udział w szeroko pojętym życiu społeczeństwa. Wykształcenie jest ważnym zadaniem rodziców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie niezbędnych środków do życia swoim dzieciom. Prezydent Kościoła Thomas S. Monson zachęcał zarówno mężczyzn, jak i kobiety do podejmowania nauki, aby mogli, jeśli będzie taka konieczność, uczestniczyć w konkurencyjnym świecie gospodarki. [15] Wykształcenie zapewnia również tym, którzy je zdobywają, większy wpływ dla dobra swoich społeczności. Zwiększa ono możliwość służby rodzinie ludzkiej.

Mormoni uważają, że edukacja ma również kluczowe znaczenie w najbliższej rodzinie. Ponieważ Święci w Dniach Ostatnich uważają rodzinę za najbardziej podstawową jednostkę społeczną, traktują dom jako miejsce kształtowania ludzkich umysłów. Rodzice posiadają boskie zalecenie, aby wychowywać dzieci „w świetle i prawdzie” (Nauki i Przymierza 93:40). Ich najważniejszym obowiązkiem jest doprowadzenie dzieci do intelektualnej, społecznej i duchowej dojrzałości poprzez nauczanie i przykład. Wychowywanie dzieci jest postrzegane jako współpraca z Bogiem i zarówno rodzice, jak i inni nauczyciele są odpowiedzialni za prowadzenie dzieci drogami, które ubogacą je niezwłocznie i wiecznie. [16]

Zakres edukacji

Mormońskie rozumienie edukacji jest bardzo wszechstronne, nie tylko pod względem różnych rodzajów nauczania, ale również na inne sposoby. Nauki Kościoła wyznaczają szerokie pole cennej wiedzy, zawierające nieograniczoną gamę świeckich i religijnych zagadnień. Geografia, kultura, historia, nauka i niezliczone inne przedmioty zawierają się w tym szerokim spektrum, które wykracza dalece poza konwencjonalny zakres wiedzy religijnej. [17] W rzeczywistości, pod pewnym względem mormoni nie czynią rozróżnienia pomiędzy wiedzą „świecką” a „religijną”. Traktują wszelkie formy prawdy jako istotne i święte.

Mimo, że „edukacja” zazwyczaj wskazuje na formalne wykształcenie, Święci w Dniach Ostatnich uznają, że powinna ona obejmować dużo szerszy zakres. Są zachęcani, aby traktować edukację jako osobisty obowiązek [18] i są nauczani, że każdy człowiek powinien samodzielnie dążyć do zdobycia wykształcenia w odniesieniu do swojego życia, ucząc się w taki sposób i w takim zakresie, na jaki pozwalają mu jego możliwości. [19] Podczas, gdy formalne programy edukacyjne są postrzegane jako niezbędne, mormoni cenią wartość osobistego czytania, studiowania, rozważania i obserwowania różnych spraw. Twierdzą, że bogactwo wiedzy jest dostępne dla wszystkich osób, którzy chcą je zdobyć.

Dla Świętych w Dniach Ostatnich edukacja ma wieczną wartość. Mormońskie pisma nauczają, że „jakąkolwiek zasadę inteligencji osiągniemy w tym życiu”, powstanie ona z nami podczas zmartwychwstania (Nauki i Przymierza 130:18). Święci w Dniach Ostatnich postrzegają edukację jako nieustające dążenie; oczekują i mają nadzieję na zdobywanie wiedzy, które będzie trwać nieskończenie w przyszłości.

II. Mormońska tradycja edukacji

Tradycja edukacji [20] w obrębie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest solidna i długotrwała — jest cechą charakteryzującą jego lud. [21] Na przestrzeni 200 lat Mormoni opracowali działania edukacyjne i podtrzymali kulturę, w której edukacja jest sprawą najwyższej wagi. Tę tradycję można prześledzić aż do pierwszych dni Kościoła.

Oprócz Biblii i Księgi Mormona Święci w Dniach Ostatnich zagłębiają się w święte objawienia otrzymane przez założyciela Kościoła Józefa Smitha, w aby poznać zakres i cel ich nauki. [22] To współczesne pismo święte zachęca świętych między innymi do cenienia i nieustannego poszukiwania mądrości wszelkiego rodzaju i do pilnego nauczania innych tak, aby „mogli być pouczeni doskonalej w teorii, w zasadzie, w doktrynie [i] w prawie Ewangelii” (Nauki i Przymierza 88:78). Tego rodzaju nauki pobudzały do różnego rodzaju działań edukacyjnych w całej mormońskiej historii.

Te nauki wzmocniły zobowiązanie wczesnych Świętych w Dniach Ostatnich do nauczania swoich dzieci i pogłębiły ich osobiste zaangażowanie w samodoskonalenie i rozwój edukacyjny. Jak w wielu ówczesnych rodzinach Święci w Dniach Ostatnich dbali o edukację w domu, ale również zapewniali rodzinom bardziej formalne wykształcenie. W XIX wieku, gdy edukacja była często przywilejem niewielkiej ilości osób, Mormoni w Kirtland w stanie Ohio organizowali swoje własne szkoły. Niektóre z nich dostarczały kościelnych i religijnych wskazówek, a inne zapewniały naukę członkom społeczności — również kobietom i młodzieży — w takich zagadnieniach jak nauka języków, gramatyka i inne elementy tradycyjnego nauczania.

W XIX wieku Mormoni byli również pionierami programów edukacyjnych w Missouri, zakładając w 1831 r. pierwszą szkołę w obecnym Kansas City. Kilka lat później, w swoim nowo wybudowanym mieście Nauvoo w stanie Illinois stworzyli dojrzałe i wykształcone społeczeństwo o wysokiej kulturze. Przywódcy Kościoła wyjaśnili, że jednym z głównych powodów, dla których Święci w Dniach Ostatnich powinni gromadzić się razem był fakt, że mogli cieszyć się z korzyści płynących z edukacji, i w Nauvoo większość z tych korzyści udało się osiągnąć. [23] Zorganizowane zostały szkoły publiczne, kluby, teatry, muzea, domy kultury oraz stowarzyszenia literackie i inne. Święci założyli Uniwersytet Miasta Nauvoo, który zarządzał miejskim systemem edukacyjnym. Osoby odwiedzające Nauvoo zastały tam ludzi oddanych zarówno zasadom religijnym, jak i doskonaleniu swojego umysłu. [24]

Nawet w drugiej połowie XIX wieku, gdy Mormoni rozpierzchli się, by kolonizować zachód Stanów Zjednoczonych, edukacja pozostała priorytetem. W celu podtrzymania nauczania przywódcy kościelni: Brigham Young, John Taylor i Wilford Woodruff kierowali tworzeniem szkół w palikach oraz „akademii”, które używały często skromnych środków Świętych w Dniach Ostatnich w celu organizowania programów edukacyjnych. Wiele z tych szkół w palikach i akademii od tamtego czasu przekształciło się w nowoczesne regionalne szkoły, college i uniwersytety. Kiedy zaczęły funkcjonować alternatywne formy szkolnictwa, Kościół przestał angażować się w zapewnianie edukacji pozareligijnej. W zamian zaczął rozbudowywać programy uzupełniającej edukacji religijnej dla uczniów w każdym wieku.

III. Kościelne inicjatywy edukacyjne

Zgodnie z tradycją edukacja nadal zajmuje ważne miejsce w życiu i wierzeniach Świętych w Dniach Ostatnich.

Oprócz nacisku na nauczanie podczas niedzielnych nabożeństw, wizyt w świątyni i w innych miejscach, Kościół podjął szereg formalnych inicjatyw, aby pomagać członkom w dążeniu do zdobywania wykształcenia.

Nieustanne wspieranie swoich szkół i uniwersytetów odzwierciedla uznanie Kościoła dla potrzeby zdobywania wszechstronnej edukacji na najwyższym poziomie. Kościół jest właścicielem trzech uniwersytetów ( Uniwersytet Brighama Younga, Uniwersytet Brighama Younga na Hawajach i Uniwersytet Brighama Younga w Idaho) oraz jednego college’u (LDS Business College). W tych instytucjach świecka nauka łączy się z ideałami i zasadami religijnymi Kościoła. Kościół utrzymuje ponadto szereg szkół podstawowych i średnich w Meksyku, na Tonga, Samoa, Fidżi i Kiribati.

Kościelne seminaria i instytuty tworzą Kościelny System Edukacyjny. Te instytucje podkreślają znaczenie rozwoju wszechstronnej edukacji, która obejmuje również wiedzę religijną i wiarę.

Seminarium to czteroletni religijny program kształcenia dostępny dla uczniów szkół średnich, niezależnie od ich wyznania. Każdego roku studiowany jest inny tom pism Świętych w Dniach Ostatnich — Stary Testament, Nowy Testament, Księga Mormona lub Nauki i Przymierza. Zajęcia seminarium są prowadzone zarówno przez pełnoetatowych nauczycieli, jak i ochotników, najczęściej w nieruchomościach Kościoła. Na świecie jest około 350.000 uczniów seminarium.

Instytut religii w ponad 2500 miejsc na świecie zapewnia kształcenie religijne dla młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, z których wielu jest studentami college’u lub uniwersytetu. Zajęcia instytutu obejmują studiowanie pism świętych, historię Kościoła, doktrynę oraz przygotowanie się do zawarcia małżeństwa i wyjazdu na misję. Obecnie około 350.000 studentów jest zapisanych na zajęcia instytutu.

Nieustający Fundusz Edukacyjny, założony przez Kościół w 2001 roku, zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia, niezbędnego do poprawy sytuacji ekonomicznej, dla kwalifikujących się młodych dorosłych członków Kościoła z rozwijających się obszarów świata. Członkowie Kościoła wpłacają środki finansowe na fundusz, a beneficjent powinien zwrócić pożyczkę, która ma bardzo niską stopę oprocentowania. Od czasu jego założenia, Nieustający Fundusz Edukacyjny stał się przedsięwzięciem na dużą skalę, z pomocy którego skorzystały dziesiątki tysięcy osób.

 

[1] Nauki i Przymierza 93:36.

[2] Zobacz: Thomas S. Monson, „Look to God and Live”, Ensign, maj 1998, str. 52-54; Bruce C. Hafen, „Zadośćuczynienie: wszystko za wszystko”, Liahona,maj 2004, str. 98.

[3] Nauki i Przymierza 130:19.

[4] Zobacz: Dallin H. Oaks, „A House of Faith” BYU Studies(1996), str. 117-118.

[5] Zobacz: Dieter F. Uchtdorf, „Dwie zasady każdej ekonomii”, Liahona, listopad 2009, str. 58.

[6] Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith(2007), str. 266.

[7] 2 Nefi 28:30; Nauki i Przymierza 88:11.

[8] Joseph Fielding Smith wyjaśnił jednoznacznie, że „wiedza przychodzi zarówno przez rozum, jak i objawienie”. Zobacz: „Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness”, A Golden Era of Continuing Education(Brigham Young University, 1971 r.), str. 2; Nauki i Przymierza 9:2.

[9] Zobacz: Henry B. Eyring, „An Education for Real Life”, Ensign, październik 2002, str. 14-21.

[10] Zobacz: Richard C. Edgley, „Wiara — wybór należy do nas”, Liahona,listopad 2010, str. 31-33.

[11] Zobacz: 2 Nefi 9:29.

[12] Cytowane w: George H. Brimhall, „The Brigham Young University”, Improvement Era,lipiec 1920, str. 831.

[13] Zobacz: Dieter F. Uchtdorf, „Dwie zasady każdej ekonomii”, str. 58.

[14] James E. Faust, „Learning for Eternity” (przemówienie na BYU, 18 listopada 1997), str. 3.

[15] Zobacz: Thomas S. Monson, „Great Expectations” (przemówienie na BYU, 11 stycznia 2009), str. 3.

[16] Zobacz: L. Tom Perry, „Matki uczą dzieci w domu”, Liahona,maj 2010, str. 29-31.

[17] Zobacz: Nauki i Przymierza 88:79; 90:15.

[18] Zobacz: Russell M. Nelson, „Where Is Wisdom?” Ensign.listopad 1992, str. 6-8.

[19] Zobacz: Dieter F. Uchtdorf, „Dwie zasady każdej ekonomii”, str. 58.

[20] Jako źródło historii edukacji ŚwDO zobacz: BYU’s „ Education in Zion” — tekst dostępny tutaj.

[21] Zobacz: James E. Faust, „Learning for Eternity”, str. 2.

[22] Zobacz: Dallin H. Oaks, „A House of Faith”, str. 115.

[23] Zobacz: Sidney Rigdon, „To the Saints Abroad”, Elders’ Journal,sierpień 1838, str. 53.

[24] Zobacz na przykład: „Highly Important from the Mormon Empire”, New York Herald, 17 czerwca 1842, str. 2.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.