Temat

Zapieczętowanie

W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich słowo zapieczętowanieodnosi się do połączenia na wieczność mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci. Zapieczętowanie to jest dokonywane wyłącznie w świątyni, przez mężczyznę, który posiada kapłaństwo, czyli upoważnienie od Boga. Według wierzeń Świętych w Dniach Ostatnich, zapieczętowanie oznacza, że relacje rodzinne przetrwają śmierć, jeżeli osoby te żyją według nauk Jezusa Chrystusa. Dla Świętych w Dniach Ostatnich rodzina jest podstawą Boskiego planu, jako najważniejsza jednostka zarówno na ziemi, jak i w wieczności.

Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo w mormońskiej świątyni, ceremonię określa się mianem zapieczętowania. Gdy w późniejszym czasie parze urodzą się dzieci, są one automatycznie uznawane za zapieczętowane do swoich rodziców. Pary, które przystąpiły do Kościoła po zawarciu małżeństwa lub nie zawarły związku małżeńskiego w świątyni z innych powodów, nadal mają możliwość zapieczętowania w świątyni w późniejszym czasie. Rodzice mogą wtedy zapieczętować swoje dzieci do siebie. Te pieczętujące obrzędy mogą być również przeprowadzone w zastępstwie zmarłych, co łączy rodziny z wielu pokoleń.

Jezus Chrystus osobiście mówił o idei zapieczętowania w Nowym Testamencie:

„A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? […]

A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.

A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

A Ja ci odpowiadam, że ty jesteś Piotr; a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Ew. Mateusza 16:13, 16–19).

Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że to samo upoważnienie, które otrzymał Piotr było przekazane Józefowi Smithowi w 1829 r. i jest przekazywane aż do obecnego proroka i prezydenta Kościoła Thomasa S. Monsona. Jedynie prorok może przekazać moc pieczętowania innemu mężczyźnie, a stosunkowo niewielu mężczyzn posiada to upoważnienie w danym momencie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.