Temat

Kobiety w Kościele

Kobiety Święte w Dniach Ostatnich czerpią siłę i natchnienie ze swej tożsamości — rozumieją, że są córkami Boga i mają cel w życiu oraz dążą do kultywowania w sobie takich boskich cech, jak świętość, mądrość i miłosierdzie. Szanują swoje ciała oraz umysły i traktują je jak święte dary, odrzucając wszystko, co mogłoby je osłabić. Dążą do wypełnienia swojego potencjału i czerpania radości poprzez oddawanie Bogu czci, studiowanie, służbę i podejmowanie najszczerszych wysiłków, aby prowadzić życie skoncentrowane na Chrystusie. Wierzą, że za sprawą boskiego stworzenia kobiety i mężczyźni doświadczają największego wzrostu, radości i spełnienia razem, a nie w odosobnieniu. Poprzez podejmowane wspólnie wysiłki wnoszą do domu, Kościoła i społeczności to, co jest niezbędne.

Mormońskie kobiety akceptują swoje dziedzictwo jako uczennice Jezusa Chrystusa. Uważają, że ważną misją jest pomaganie osobom potrzebującym i dbanie o dobro swych rodzin, kongregacji i społeczności.

Kobiety mormońskie są zorganizowane w Stowarzyszenie Pomocy — jedną z najstarszych i największych organizacji kobiet na całym świecie. Organizacja ta zrzesza 5,5 miliona kobiet w 170 krajach. Stowarzyszenie Pomocy jest więc potężnym narzędziem niesienia służby na całym świecie. Organizacja ta powstała w 1842 roku i przynosi ulgę we wszelkich aspektach życia: „niesie ulgę w biedzie, pomaga wyzbyć się samolubstwa, przynosi ulgę w smutku, marazmie, niewiedzy, niemoralności, przyziemności, miernocie, obawach, osobistych ograniczeniach i samotności”.

Kobiety Święte w Dniach Ostatnich jako uczennice Chrystusa są zachęcane do tego, aby pielęgnowały osobistą wiarę w Boga i swą relację z Nim, studiowały pisma święte i doktryny, nauczały ewangelii w swych domach i kongregacjach oraz wiernie uczestniczyły we wszystkich niezbędnych do zbawienia obrzędach ewangelii. Wszyscy członkowie Kościoła od dawna są zachęcani do uzyskania dobrego wykształcenia; jest to boskie przykazanie, jak również ścieżka prowadząca do służby i bardziej znaczącego życia.

Kobiety i mężczyźni — członkowie Kościoła — mają odrębne i wspólne okazje do służby w Kościele. Postępując zgodnie z przykładem ustanowionym przez Chrystusa w Nowym Testamencie, mężczyźni w Kościele służą w urzędach kapłańskich, dzięki czemu dokonują religijnych „obrzędów” lub ceremonii, jak również służą w administracji Kościoła. Mormońskie kobiety służą jako misjonarki i nauczycielki, przewodniczą innym lokalnym organizacjom i w lokalnej administracji, naradzają się i służą innym ludziom, a także działają na innych stanowiskach. Kobiety odgrywają integralną rolę w radach przywódców w kościelnych kongregacjach, uczestniczą w dyskusjach oraz biorą udział w procesie podejmowania decyzji.

Najważniejsza sfera służby zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn to ich własne rodziny. Mormońscy mężczyźni i kobiety postrzegają rodziny jako centrum planu, jaki Bóg przygotował dla Swych dzieci, i jako podstawową jednostkę społeczeństwa. Traktują wspólną pracę matek i ojców jako największy priorytet w życiu i pomagają stworzyć silne rodziny — które koncentrują uwagę na Chrystusie — i działają na ich rzecz. Bez względu na warunki życia kobiety w Kościele dążą do opiekowania się otaczającymi je osobami i wzmacniania ich. Kobiety okazują swe oddanie naukom i przykładowi Zbawiciela poprzez osobiste umacnianie siebie i kongregacji, a także wszystkich rodzin.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.