Artykuły prasowe

„Czytajcie Księgę Mormona każdego dnia” – apeluje Starszy Andersen do członków Kościoła w Polsce

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów naucza przesłania prezydenta Thomasa S. Monsona zatytułowanego „Moc Księgi Mormona”, wygłoszonego podczas kwietniowej Konferencji Generalnej Kościoła.

                                                                                               

    

Starszy Neil L. Andersen z Władz Naczelnych Kościoła oraz Starszy Gary B. Sabin z Prezydium Obszaru Europejskiego wraz z małżonkami byli gośćmi i przewodniczyli specjalnemu spotkaniu z członkami Kościoła w Polsce, które odbyło się w warszawskiej kaplicy 24 maja 2017 roku.

Zabierając głos, Starszy Andersen podziękował uczestnikom z różnych stron kraju za przyjazd do Warszawy w środku tygodnia, wyraził swą miłość dla członków Kościoła w Polsce oraz wdzięczność za możliwość osobistego spotkania się z polskimi świętymi w dniach ostatnich.

                                       

W swym wystąpieniu, skoncentrował się na nauczaniu przesłania Prezydenta Thomasa S. Monsona dotyczącego mocy Księgi Mormona, wygłoszonego podczas tegorocznej Konferencji Generalnej Kościoła w Salt Lake City. Zwracał uwagę kongregacji, że prorok Pana wskazuje na ogromną potrzebę studiowania, rozważania i stosowania w naszym życiu nauk Księgi Mormona.

                                                                             
                 

       

Prezydent Kościoła żarliwie błaga świętych w dniach ostatnich na całym świecie o codzienne czytanie Księgi Mormona w duchu modlitwy i szczerego pragnienia poznania prawdy - w celu uzyskanie mocnego i pewnego świadectwa o jej prawdziwości poprzez Ducha Świętego. Apostoł podkreślał, że Prezydent Monson prosi tych, którzy nie mają takiego świadectwa o uczynienie tego co niezbędne aby je uzyskać. Prorok powiedział, że osobiste, silne świadectwo o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii ochroni świętych w dniach ostatnich przed grzechem i złem tak rozpowszechnionym w dzisiejszym świecie, zaś codzienne studiowanie i rozważanie Księgi Mormona w duchu modlitwy, umożliwi usłyszenie głosu Ducha, oparcie się pokusie, przezwyciężenie wątpliwości i strachu oraz uzyskanie pomocy nieba w życiu.

                                  

Podkreślając wielką wagę przesłania prezydenta Monsona, Starszy Andersen złożył swe osobiste zapewnienie, że zapowiedziane przez proroka obietnice i błogosławieństwa spełnią się. Zaapelował także do członków Kościoła w Polsce, o codzienne czytanie i rozważanie Księgi Mormona, obiecując, że oprócz wspomnianych błogosławieństw, doświadczą także wzrostu jedności oraz poszerzenia osobistej perspektywy na ewangelię Jezusa Chrystusa i Plan Zbawienia.

                          

Nawiązał także do uroczystości poświęcenia paryskiej świątyni, w której uczestniczył kilka dni wcześniej, oraz do wspomnień z czasów swej służby w charakterze prezydenta misji we Francji. Przywołał zdarzenie sprzed kilkunastu lat dotyczące francuskiego małżeństwa, które mimo utraty syna w wypadku wkrótce po jego powrocie ze służby misyjnej, pozostało wiernymi świętymi do końca życia, pokładając pełne zaufanie w obietnicę złożoną im przez Thomasa S. Monsona, ówczesnego członka Kworum Dwunastu Apostołów, który przebywał wtedy we Francji, dotyczącą wiecznego charakteru ich rodziny pod warunkiem ich wierności ewangelii Jezusa Chrystusa.

      
                                                                                                                                                                               

Siostra Sabin podzieliła się refleksjami o roli wiary i znaczeniu trzymania się „żelaznego pręta” - Księgi Mormona - w pogłębianiu świadectwa ewangelicznego. Prorok Nefi zapisał:

I powiedziałem im, że jest to słowo Boga i ludzie, którzy są posłuszni słowu Boga i wytrwają przy nim, nigdy nie zginą, ani też pokusy, czy ogniste pociski złego ducha nie będą w stanie ich pokonać, aby zaślepiając prowadzić ich ku ruinie. 1 Nefi 15:24

Siostra Andersen skoncentrowała swe wystąpienie na Panu Jezusie Chrystusie. Złożyła głęboko osobiste świadectwo w języku polskim, że wie bez wątpliwości, że On był i jest wiecznym Mesjaszem, naszym żyjącym Zbawicielem i Odkupicielem.

Starszy Sabin mówił, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym darem jakim możemy się podzielić lub otrzymać, cenniejszym niż jakikolwiek inny ziemski dar.

Zachęcał członków do wykonywania swych obowiązków, albowiem zgodnie z obietnicą Pism Świętych, wszystko będzie działać dla dobra sług pańskich. Wyjaśniał na przykładach, że wzajemna służba i troska pozwala wznieść się ponad różnice oraz wspólnie służyć z wzajemnym wsparciem.
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.