Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Mormońscy przywódcy wzywają do ustanowienia praw chroniących wolność religijną

We wtorek przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wezwali do podjęcia na terenie całych Stanów Zjednoczonych działań legislacyjnych w zakresie ochrony istotnych wolności religijnych. 

Jednocześnie Kościół zapewnił, że będzie wspierać ustawodawstwo, które ma na celu zapewnić ochronę przeciw dyskryminacji w zakresie mieszkalnictwa, zatrudnienia oraz w innych kwestiach, w których taka ochrona nie przysługuje członkom społeczności LGBT, zapewniając jednocześnie, że wspomniane ustawodawstwo nie powinno stanowić zagrożenia dla wolności religijnej. 

Sprzeczne interesy osób broniących wolności religijnej oraz osób starających się zalegalizować prawa społeczności LGBT doprowadziły do coraz częściej występującej na terenie Stanów Zjednoczonych bezczynności lub zastoju w działaniach legislacyjnych. 

Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział trzej członkowie zarządzającej Kościołem Rady Dwunastu Apostołów oraz jedna z przywódczyń w Kościele, wezwali oni do działań na rzecz „sprawiedliwości dla wszystkich”, zmierzających do ochrony wolności religijnej i jednoczesnego wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń praw osób LGBT — szczególnie w dziedzinie mieszkalnictwa, zatrudnienia oraz transportu publicznego, które nie są dostępne w wielu częściach kraju.

Starsi Dallin H. Oaks i Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów oraz Siostra Neill F. Marriott, członkini generalnego prezydium Organizacji Młodych Kobiet w Kościele, reprezentowali Kościół, przemawiając na ten temat oraz zarysowując stanowisko i kierunek działań Kościoła w tej sprawie. Starszy D. Todd Christofferson, będący również jednym z Dwunastu Apostołów, przedstawił mówców oraz poprowadził konferencję prasową. 

Starszy Oaks powiedział: „Ponieważ często jesteśmy pytani o nasze stanowisko wobec tych spraw, Kościół broni następujących zasad opartych na naukach Jezusa Chrystusa oraz zapewniających powszechną sprawiedliwość, również dla osób wierzących:

  • Potwierdzamy, że wszyscy ludzie posiadają dane przez Boga i zapewnione przez konstytucję prawo do życia według swojej wiary, zgodnie z nakazami własnego sumienia, nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób. 
  • Potwierdzamy, że wolność sumienia odnosi się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, gdziekolwiek się znajdują, i do wybranej przez nich wiary lub jej braku.
  • Wierzymy, że przepisy prawa powinny być sformułowane w taki sposób, by można było osiągnąć równowagę w ochronie wolności wszystkich ludzi, jednocześnie szanując osoby wyznające odmienne wartości.
  • Jesteśmy przeciwni wszelkim prześladowaniom lub działaniom odwetowym, w tym prześladowaniom ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie religijne, sytuację gospodarczą, płeć czy też orientację seksualną”.

Przywódcy Kościoła wyrazili pogląd, że obie strony debaty na temat wolności religijnej i zakazu dyskryminacji powinny traktować siebie nawzajem z szacunkiem.   

Ten pogląd jest zgodny z poparciem, jakiego w 2009 roku Kościół udzielił rozporządzeniom wydanym na terenie Salt Lake City, w stanie Utah, które chronią prawa osób LGBT w dziedzinie mieszkalnictwa i zatrudnienia. Jest on także spójny z oświadczeniami Kościoła z 2010 roku na temat znęcania się nad młodzieżą homoseksualną i zastraszania jej. W okresie, kiedy wydano wyżej wspomniane rozporządzenia, Kościół podkreślił, że wyrażone przez niego poparcie było możliwe, ponieważ te przepisy uwzględniały też swobody religijne.  

We wtorek Kościół poszerzył w tym zakresie swoje stanowisko, mówiąc, że okaże poparcie tego typu rozporządzeniom zarówno w Utah, jak i na terenie całego kraju, o ile wprowadzą one zrównoważone podejście do ochrony konstytucyjnych praw związanych z praktykami religijnymi i wolnością sumienia.

Starszy D. Todd Christofferson zapewnił, że ten apel skierowany do przywódców rządowych, wzywający do zrównoważonego podejścia do praw religijnych oraz praw osób homoseksualnych, nie stanowi zmiany w doktrynie Kościoła.  

Starszy Oaks powiedział, że „ci, którym zależy na ochronie wolności sumienia i wyznania oraz swobodnego praktykowania swojej religii, z niepokojem patrzą na postępujący zanik cennych swobód gwarantowanych przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych”.

Następnie wyjaśnił: „Począwszy od 1791 roku, gwarancje wolności religijnej zawarte w pierwszej poprawce do Konstytucji zapewniały wszystkim obywatelom wolność posiadania wybranych przez siebie poglądów religijnych, wyrażania ich oraz działania w oparciu o nie tak długo, jak długo te działania nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. Jest to jedna z najbardziej cenionych i istotnych swobód w Ameryce. Jednak dziś jesteśmy świadkami nowych przykładów ataków na wolność religijną, których częstotliwość ciągle wzrasta”.

Starszy Oaks powiedzieli się kilkoma takimi przykładami. Wspomniał, że system szkolnictwa wyższego w Kalifornii zmusza niektóre grupy studentów do porzucenia swoich przekonań religijnych, jeśli pragną, aby tworzone przez nich kluby były legalne. W jednym z największych amerykańskich miast, prawnicy działający w imieniu władz miasta zaskarżyli kazania oraz notatki pastorów, którzy sprzeciwiali się niektórym przepisom nowego prawa antydyskryminacyjnego ze względów religijnych. Zwrócił uwagę także na to, że niedawno szef dużej amerykańskiej korporacji został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska z powodu dobrze nagłośnionego w mediach sprzeciwu wobec jego osobistych przekonań.

„W sytuacji, kiedy osoby religijne są publicznie zastraszane, padają ofiarą działań odwetowych, są zmuszane do rezygnacji z zatrudnienia lub doświadczają strat osobistych z powodu wypowiedzi wyrażonej w miejscu publicznym, darowizny złożonej na określony cel lub wzięcia udziału w wyborach na określone stanowisko, największym przegranym jest nasza demokracja — powiedział Starszy Oaks. — Takie zachowania są tak samo złe, jak odmowa dostępu do zatrudnienia, mieszkań i usług publicznych ze względu na rasę lub płeć”.

Starszy Holland powiedział, że ludzie wiary muszą utrzymać swoje konstytucyjne prawo do życia zgodnie z ich głęboko zakorzenionymi przekonaniami religijnymi, a, co za tym idzie, prawo wyboru zawodu, zatrudnienia lub objęcia stanowiska publicznego, bez groźby bycia podmiotem zastraszania, przymusu lub działań odwetowych innej grupy.

Starszy Holland powiedział, że „zapewnienie ochrony praw wszystkim ludziom — w tym ochrony ich praw religijnych — wymaga mądrości i sprawiedliwego osądu, współczucia i uczciwości. Politycznie rzecz ujmując, wymaga to poświęcenia wszystkiego dla osiągnięcia najwyższego poziomu praworządności”.  Następnie dodał: „Nic nie zostanie osiągnięte, jeżeli którakolwiek ze stron ucieka się do zastraszania, działania jedynie w celu zdobycia większej ilości punktów w notowaniach lub oskarżania o fanatyzm. Są to poważne problemy i wymagają wielkich umysłów zaangażowanych w przemyślany, uprzejmy dialog”.

Siostra Marriott powiedziała podczas konferencji prasowej, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważa, że stosunki seksualne inne niż pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy pozostają w związku małżeńskim, są sprzeczne z prawem Boga. „To przykazanie i ta doktryna pochodzą z pisma świętego i nie mamy prawa go zmienić — powiedziała. — Jednakże Bóg jest miłościwy i miłosierny. Jego serce miłuje wszystkie Jego dzieci jednakowo i oczekuje On, że będziemy traktować siebie nawzajem sprawiedliwie i z miłością”.

Podejście Kościoła reprezentuje ideę zjednoczenia ludzi i zachęca do podjęcia dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Siostra Marriott podkreśliła: „Kiedy różne punkty widzenia, swobodnie i w pełni wyrażone w ramach debaty narodowej, prowadzą do kompromisu i rozwiązania, a my — jako naród — idziemy naprzód ze zwiększoną siłą, to stanowi dowód na to, że spełniliśmy swoją rolę jako współobywatele”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.