Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Podczas ogólnoświatowej konferencji Kościoła mormoni byli nawoływani do emanowania dobrem

Wierni członkowie z całego świata uczestniczyli w 187. jesiennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, która odbyła się 23 i 30 września oraz
1 października 2017 r. Kilku mówców zachęcało uczestników konferencji do emanowania dobrem.

 

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca z Pierwszego Prezydium, powiedział słuchaczom, że ich celem jest niesienie bliźnim światła i uzdrowienia. Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, Bonnie L. Oscarson, powiedziała, że niektóre z najwspanialszych możliwości służby bliźnim związane są z naszymi rodzinami, kongregacjami i społecznościami. Starszy Jeffrey R. Holland
z Kworum Dwunastu Apostołów zapewnił, że nieuniknione niedociągnięcia nie powinny nas powstrzymywać ani zniechęcać.

Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Jean B. Bingham, powiedziała, że Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, może być źródłem uzdrowienia, a Jego naśladowcy powinni służyć tak, jak On by to robił. Prezydent Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów przypomniał uczestnikom konferencji, że prawdy zawarte w Księdze Mormona mają moc, by uzdrawiać, pocieszać, przywracać, ratować, wzmacniać, dodawać otuchy i radować dusze.

Konferencja generalna, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Salt Lake City w stanie Utah, była transmitowana na cały świat.

Podczas tej konferencji ogłoszono kilka zmian na stanowiskach przywódczych:

1 sierpnia 2017 r. Starszy Juan A. Uceda i Starszy Patrick Kearon rozpoczęli swą służbę jako członkowie Prezydium Siedemdziesiątych. Przywódcy ci objęli te stanowiska po Starszym Donaldzie L. Hallstromie oraz Starszym Richardzie J. Maynesie z Prezydium Siedemdziesiątych, którzy od sierpnia rozpoczęli pracę w nowych powołaniach. Prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium przedstawił do formalnego okazania poparcia tę zmianę, która została ogłoszona 1 maja 2017 r.

Zostali odwołani następujący Siedemdziesiąci we Władzach Generalnych : Stanley G. Ellis,
Larry R. Lawrence, W. Craig Zwick. Uzyskali oni status przedstawicieli emerytowanych:
Odwołano trzydziestu dwóch Siedemdziesiątych Obszaru, a pośród nich było trzech braci z Obszaru Europy: Detlefa H. Adlera z Bielefeld w Niemczech, Christophera Charlesa i Clifforda T. Herbertsona ze Zjednoczonego Królestwa. Torben Engbjerg z Danii został powołany jako Siedemdziesiąty Obszaru.

Do rad generalnych Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Podstawowej powołano nowe członkinie, które będą pomagać w zaspokajaniu potrzeb ogólnoświatowego Kościoła. Cztery nowe członkinie rady Stowarzyszenia Pomocy to: Melinda (Mindy) Booth, Memnet Lopez, Rebecca Mehr
i Susan Porter. Pięć nowych członkiń rady Organizacji Podstawowej to: Michelle Craig, Jennefer Free, Lisa Harkness, Salote Tukuafu i Dana Wiest.

Członkowie Kościoła gromadzą się dwa razy do roku, aby wysłuchać natchnionych przesłań i rad na tematy związane z ewangelią Jezusa Chrystusa. Wygłaszają je przedstawiciele Władz Generalnych. Spotkania, które odbywają się w kwietniu, nazywane są konferencją wiosenną, a te w październiku — konferencją jesienną. Do uczestnictwa zaprasza się też osoby z innych wyznań.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.