Komentarz

Światłość w ciemności

Rokrocznie na początku listopada, chociaż wcześnie robi się ciemno i chłodno, w Polsce panuje ciepła atmosfera. We Wszystkich Świętych i w Zaduszki Polacy upamiętniają swych zmarłych odwiedzając cmentarze oferując modlitwy w intencji tych którzy odeszli z tego świata. Na grobach składane są kwiaty i zapalane są znicze, które rozbłyskują w rześkiej, jesiennej nocy. Nieodparcie, szczególnie w słoneczne dni, do refleksji skłania treść prologu z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

(Jan 1:1-5)

Pomimo tego że na tym świecie panuje ciemność związana z grzechem i śmiercią, pokonuje je światłość Jezusa Chrystusa niwecząc ich wieczne skutki.

11. listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości podczas którego z honorami upamiętniani są ci, którzy oddali swe życie za wolność ojczyzny, która przez wieki im umykała pod uciskiem zaborców. W Warszawie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, na drzwiach widnieją wzruszające maksymy - "Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz "Miłość żąda ofiary," wymownie przypominające słowa Chrystusa o wielkości „ miłości tych którzy życie kładą za przyjaciół swoich.” (Jan 15:13)

Jakub Muklewicz, Amerykanin polskiego pochodzenia, z podziwem i szacunkiem wyraża się o swoich i wszystkich innych przodkach, którzy oddali życie za niepodległość Polski: „ We wrześniu, gdy odwiedzałem rodzinę w Polsce, miałem zaszczyt i przywilej złożenia hołdu swoim przodkom poległym podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921 oraz II wojny światowej. Rozmyślając nad poświęceniem poległych, zdałem sobie sprawę że jako naród, zawdzięczamy naszym przodkom wolność spod represji zaborców i okupantów, co pozwala nam w tym życiu spełnić nasze osobiste marzenia, zaś cała ludzkość zawdzięcza wieczną wolność od śmierci fizycznej i nieśmiertelność naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi - „Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (I List Pawła do Koryntian 15:22)

We współczesnych czasach także trwa bitwa, nieustający konflikt między światłością a ciemnością, którego stawką jest szczęście i wolność ludzkich dusz. Światło zniczy w końcu przygasa ale światło w ludzkich sercach może palić się nieprzerwanie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” (Jan 8:12)

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.