Temat

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MORMONNEWSROOM.ORG (Zaktualizowano: 1 lutego 2012 r.)

MORMONNEWSROOM.ORG to serwis informacyjny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (dalej: „Kościół”).

Prywatność przekazanych przez użytkownika danych jest ważna dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zrzeszonych z nim podmiotów prawnych (dalej: „Kościół”, „my”, „nas” lub podobne terminy). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi ogólne oświadczenie dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które użytkownik zamieszcza na naszych stronach lub w programach internetowych (dalej: „strony”). Dążymy do zbierania, wykorzystywania i ujawniania zebranych danych osobowych zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Polityka Prywatności odnosi się do tego serwisu, którego właścicielem i operatorem jest Korporacja Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Korporacja Przewodniczącego Biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich lub FamilySearch International (na co wskazuje zapis na pierwszej stronie).

W wybranych jurysdykcjach podmioty zrzeszone z Kościołem mogą przyjąć odrębną Politykę Prywatności, aby dostosować ją do obowiązującego miejscowego prawa. Jeżeli wymagane jest zastosowanie odrębnego przepisu, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Użytkownik może odwiedzać większość naszych stron bez potrzeby podawania danych osobowych. W sytuacjach, w których wymagane jest podanie danych osobowych, na stronie został zamieszczony odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności, która określa zasady zbierania, używania, udostępniania, przekazywania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Praktyki związane z Polityką Prywatności

1. Zbieranie informacjiZałożenie przez użytkownika konta LDS bezpośrednio w tym serwisie lub poprzez stronę FamilySearch, rejestracja konta na jednej ze stron, dodanie informacji do profilu lub dokonanie podobnych działań pozwala nam zebrać lub uzyskać od użytkownika lub (jeżeli dotyczy) z rejestru członkowskiego użytkownika informacje dotyczące, choć nie ograniczające się do imienia i nazwiska użytkownika, adresu zamieszkania, adresu e-mailowego, numeru telefonu, zdjęcia, ustawień kontaktowych lub ustawień profilu oraz informacji o jednostce Kościoła, do której należy.

Informacje, wliczając w to adres IP, przekazywane przez urządzenie lub przeglądarkę internetową podczas odwiedzin jednej z naszych stron przez użytkownika, również mogą być przez nas gromadzone.

2. Wykorzystywanie danych osobowychInformacje przekazywane nam przez użytkownika mogą zostać przez nas wykorzystane w celu: (a) skontaktowania się z użytkownikiem, (b) spełnienia składanych przez użytkownika zamówień lub próśb, (c) uzyskania od użytkownika dobrowolnej informacji zwrotnej w zakresie funkcjonalności lub zawartości serwisu lub (d) do wypełnienia naszej misji.

Przekazane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane także do naszych własnych celów wewnętrznych, w tym do przeprowadzenia audytu, analizy danych, rozwiązania problemów związanych z systemem i badań.

Ponadto dane osobowe przekazane przez użytkownika oraz te, które przesyła używana przez użytkownika przeglądarka internetowa (zob. punkt 10 poniżej), mogą zostać przez nas wykorzystane do wykrycia użytkowników, którzy powodują szkody na prowadzonych przez nas serwisach lub w celu spersonalizowania doświadczeń użytkowników tych serwisów. 

W sytuacji, kiedy informacje przekazane przez użytkownika miałyby zostać wykorzystane w inny niż opisany powyżej sposób, użytkownik zostanie o tym przez nas poinformowany i — jeżeli jest to prawnie wymagane — poproszony o wyrażenie zgody.

Co pewien czas użytkownik może być informowany o możliwości włączenia lub wyłączenia pewnych funkcjonalności strony.

3. Wykorzystywanie informacji gromadzonych w kościelnym rejestrze członkowskimJeżeli użytkownik jest członkiem Kościoła, jego ogólne informacje członkowskie (np. imię i nazwisko, adres i numer telefonu) oraz inne dodatkowe informacje, które mógł podać (np. adres e-mail, zdjęcie i tym podobne), mogą zostać udostępnione członkom okręgu, gminy, palika lub dystryktu, do którego należy. Wymienione informacje są przekazywane dla celów wewnętrznych Kościoła — i jeżeli jest to prawnie wymagane — jedynie po uprzedniej zgodzie użytkownika. Niektóre z informacji przekazanych przez użytkownika mogą być widoczne w niewielkim i ograniczonym zakresie na naszych stronach internetowych, w tym także na LDS.org. Użytkownik może zaniechać lub ograniczyć udostępnianie informacji na poszczególnych stronach dokonując zmian ustawień w profilu.

Ponadto informacje z rejestru członkowskiego użytkownika, w tym także dane kontaktowe, mogą zostać udostępnione przywódcom dla celów wewnętrznych Kościoła.

4. Zamieszczanie treści na stronachNa niektórych naszych stronach, w wybranych miejscach, użytkownik ma możliwość zamieszczenia prywatnej treści i komentarzy. Część informacji zamieszczanych przez użytkownika ma charakter prywatny i nie są one udostępniane innym (np. prywatne notatki, zapisy w dzienniku itp.). Natomiast inne zamieszczane przez użytkownika treści mogą mieć charakter publiczny i tym samym są dostępne dla innych użytkowników (np. wpisy lub komentarze zamieszczane na wybranych miejscach na naszych stronach).

W sytuacji, kiedy zamieszczane przez użytkownika treści mają mieć charakter publiczny lub mogą zostać udostępnione osobom trzecim, użytkownik zostanie przez nas poproszony o wyrażenie na to zgody. Nastąpi to w momencie tworzenia przez użytkownika odrębnego profilu (np. na mormon.org lub familysearch.org) lub w momencie zamieszczania przez użytkownika określonej treści (np. podczas zamieszczania przez użytkownika klipu wideo lub informacji o charakterze genealogicznym). Zachęcamy użytkowników do rozważnego zamieszczania informacji o charakterze publicznym i unikania zamieszczania treści, które mogą wyrządzić szkodę lub uszczerbek użytkownikowi lub osobom trzecim lub też stanowią zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji.

Wszystkie rodzaje treści zamieszczanych przez użytkownika będą gromadzone w naszym systemie lub w systemach jednostek z nami powiązanych, w tym także osób trzecich (zob. punkt 7A poniżej). Pomimo że standardy internetowe są wykorzystywane do ochrony zamieszczanych przez użytkownika treści przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją (zob. punkt 8. poniżej), nie możemy zagwarantować pełnej prywatności przekazanych danych. W niektórych przypadkach, możemy podjąć decyzję lub zostać prawnie zobowiązani do ujawnienia tych informacji osobom trzecim (zob. punkt 7.).

Pomimo że nie ciąży na nas obowiązek monitorowania publikowanych treści, zastrzegamy sobie do tego prawo wedle naszego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do blokowania lub usuwania wszelkich treści, które uznamy za niewłaściwe, obsceniczne, sprośne, wulgarne, agresywne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające, niedozwolone, niezgodne z prawem, zawierające groźby lub w inny sposób niepożądane, niezależnie od tego, czy mają charakter prywatny czy publiczny. Ze względu na to, że nie wszystkie treści zamieszczane na stronach są przez nas monitorowane, nie możemy zagwarantować podjęcia środków ochronnych w przypadku, kiedy użytkownik udostępni informację o osobie, która stała się ofiarą krzywdy lub nadużycia albo jest zagrożona takim działaniem.

W przypadku napotkania przez nas treści, którą uznamy za obraźliwą lub która mogłaby naruszyć prywatność danych osobowych lub poufnych informacji użytkownika lub osoby trzeciej, podejmiemy działanie w dobrej wierze w celu zablokowania lub usunięcia takiej treści.

5. Przechowywanie zebranych danychZgromadzone dane osobowe i treści zamieszczane na stronach są przez nas przechowywane przez okres czasu wymagany do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W momencie, kiedy dany cel został osiągnięty, zgromadzone przez nas dane są usuwane z naszych baz. Wyjątek stanowi ograniczona historia profilu, ogólne zapisy genealogiczne i informacje członkowskie gromadzone w ramach stałych rejestrów genealogicznych lub kościelnych.

6. Dostęp .Dążymy do zachowania dokładności danych osobowych i liczymy na pomoc użytkownika w zapewnieniu, że podane przez niego dane są kompletne i aktualne. Użytkownik może sprawdzać, poprawiać lub usuwać swoje dane osobowe przy pomocy konkretnej dla danej strony funkcji rejestracyjnej, dokonując zmian w swoim profilu lub na koncie LDS tam, gdzie ma to zastosowanie.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Kościoła, niektóre z jego danych osobowych mogą być aktualizowane tylko poprzez wprowadzenie zmian do rejestru członkowskiego. Tego typu zmian użytkownik może dokonać, kontaktując się z pisarzem gminy i prosząc o aktualizację danych. Jeżeli użytkownik doświadcza problemów ze zmianą lub aktualizacją danych osobowych, może skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org Po otrzymaniu wiadomości od użytkownika zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie odpowiedzieć w terminie 30 dni lub przekazać użytkownikowi żądanej informacji, skontaktujemy się z nim w celu udzielenia wyjaśnienia.

7. Udostępnianie i ujawnianie informacjiDane osobowe przekazane przez użytkownika traktujemy jako poufne i nie sprzedajemy ich nikomu. Nie udostępniamy ich innym podmiotom, z wyjątkiem następujących okoliczności (lub w innych przypadkach, o czym wyraźnie informujemy i do czego wymagana jest wcześniejsza zgoda użytkownika):

A. Osoby trzecie.Możemy przekazać dane osobowe użytkownika osobom trzecim w celu wykonania przez nich określonych zadań wewnętrznych w naszym imieniu (np. czynności związanych z płatnościami, konserwacją, bezpieczeństwem, analizą danych, hostingiem itp.). W takich przypadkach usługodawcy będą zobowiązani umową do ochrony danych osobowych przed dodatkowym wykorzystaniem (w tym do celów marketingowych) lub przeniesieniem praw, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz ogólnie przyjętymi normami.

B. Podmioty Kościoła.Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego podmiotu powiązanego z Kościołem, aby wypełniać cele Kościoła. W przypadku przenoszenia informacji członkowskich z krajów Unii Europejskiej, polegamy na standardowych umowach pomiędzy podmiotami Kościoła, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzania danych osobowych on-line, uważamy, że każde zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz na transgraniczne przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli ma to zastosowanie dla wypełnienia celów, dla których takie informacje zostały podane.

C. Wymagania prawne.Możemy uzyskać dostęp i ujawnić dane osobowe użytkownika, komentarze, wpisy z dziennika, treści czatów, osobiste notatki, zamieszczoną treść lub inne informacje przesłane na dowolną stronę, jeśli działając w dobrej wierze mamy wystarczające powody, by uważać, że to działanie jest wymagane przez wezwanie sądowe albo inny nakaz sądowy lub administracyjny, lub też w inny sposób wymagane przez prawo. Ponadto możemy ujawnić dane osobowe użytkownika i inne informacje, jeśli w dobrej wierze uznamy to za stosowne lub konieczne w celu zapobieżenia naruszenia naszych innych umów; w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością, w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa serwisu, osób indywidualnych lub ogółu społeczeństwa; do zachowania i ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych usług i infrastruktury; aby chronić siebie i nasze usługi od oszukańczych, obraźliwych lub niezgodnych z prawem działań; rozpoznania i bronienia się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich; lub do pomocy państwowym jednostkom egzekwującym prawo.

8. Ochrona informacji .Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić otrzymywane przez nas dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnioną modyfikacją oraz w celu zachowania ich poufności. Regularnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa i uwzględniamy odpowiednie nowe technologie oraz metody bezpieczeństwa. Używamy również aktualnej technologii szyfrowania do zabezpieczenia transmisji danych na naszych stronach logujących. Jednakże ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa tych technologii szyfrowania, prosimy o zachowanie ostrożności podczas przesyłania danych osobowych on-line.

9. Dane osobowe osób trzecich .Tam, gdzie lokalne prawo na to zezwala, użytkownik może przekazać dane osobowe, w tym dane kontaktowe innej osoby (innymi słowy: osoby trzeciej), co pozwoli nam nawiązać kontakt z tą osobą, doręczyć przesyłkę lub w inny sposób spełnić żądanie użytkownika. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu spełnienia żądania użytkownika. Przed przekazaniem danych osobowych innych osób, użytkownik musi wcześniej — jeżeli jest to prawnie wymagane — uzyskać zgodę od danej osoby.

Jeśli użytkownik lub ktoś inny dostarczył nam dane kontaktowe użytkownika i użytkownik nie chce, aby kontaktowano się z nim ponownie, powinien w tej sytuacji skorzystać z procedur rezygnacyjnych przewidzianych dla konkretnej strony, biuletynu, powiadomienia e-mailowego i tym podobnych.

10. Bierne zbieranie danych: Technologie śledzenia, pliki cookie i pliki GIFKiedy użytkownik odwiedza którąkolwiek z naszych stron internetowych, nasze serwery i systemy filtrujące mogą zbierać informacje, które wysyła przeglądarka użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową. Informacje te mogą obejmować między innymi: typ przeglądarki użytkownika, system operacyjny, ustawienia językowe, historię odwiedzin stron internetowych, z których użytkownik połączył się z naszą stroną, datę i czas każdego zapytania oraz informacje, które użytkownik wyszukuje na naszych stronach.

Do zbierania informacji wykorzystujemy również pliki cookie oraz pliki GIF. Plik cookieto mała część danych wykorzystywanych do przesyłania informacji na dysk twardy komputera lub przeglądarki internetowej użytkownika w celu rejestracji zdarzeń. Plik cookie jest pewnego rodzaju etykietą, która pozwala naszym stronom rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika w sytuacji, kiedy powraca on do przeglądania naszych stron. Plik GIF(znany także jako web beacon) jest używany w połączeniu z plikami cookie w celu wykazania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Plik GIF jest zwykle przeźroczystym obrazem graficznym umieszczonym na stronie internetowej. Zastosowanie plików GIF pozwala nam monitorować działania użytkownika podczas otwierania strony internetowej i sprawia, że łatwiej nam śledzić i rejestrować czynności rozpoznanych przeglądarek. Na przykład, za pomocą pliku GIF możemy śledzić ścieżkę odwiedzin naszej strony internetowej i monitorować łączne zużycie, a także ruch internetowy na naszych stronach.

Zbieramy powyższe informacje, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych stron, co pozwoli nam usprawnić ich działanie. Możemy także dzielić się tymi informacjami z naszymi pracownikami, kontrahentami, dostawcami usług i podmiotami powiązanymi (zob. punkt 7.).

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby odrzucać pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia przed ich akceptacją podczas odwiedzania naszych stron. Jeśli użytkownik nie będzie akceptował plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych działów lub funkcji na naszych stronach.

11. Polityka zgodności i pytania związane z ochroną prywatności danych osobowychZatrudniony przez nas urzędnik ds. prywatności danych zapewnia zgodność z niniejszą Polityką Prywatności oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące poufności danych i kwestii bezpieczeństwa. Urzędnik ten przeprowadza również szkolenia dla osób zatrudnionych przez Kościół z zakresu przestrzegania Polityki Prywatności. Zapytania dotyczące Polityki Prywatności lub bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy, mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pocztą na adres:

E-mail:  DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faks: 1-801-240-1187
Adres: Data Privacy Office
 50 E. North Temple St.
 Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Polityka Prywatności względem dzieci .W świadomy sposób na większości naszych stron nie gromadzimy informacji od dzieci poniżej 13. roku życia. Każda nasza strona, która gromadzi informacje od dzieci, robi to w oparciu o uprzednio uzyskaną wyraźną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka, zgodnie z obowiązującym prawem. Zalecamy, aby młodzież poniżej 18. roku życia poprosiła o zgodę swoich rodziców przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do kogokolwiek za pośrednictwem Internetu oraz zachęcamy rodziców do uczenia swoich dzieci, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu.

13. Linki do innych stron .Nie odpowiadamy za zasady związane z ochroną prywatności lub zawartością innych stron internetowych. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien zapoznać się z tymi zasadami na innych stronach, aby upewnić się, że spełniają one jego osobiste oczekiwania.

14. Przyszłe zmiany w Polityce PrywatnościStale weryfikujemy zapisy niniejszej Polityki Prywatności i możemy zmienić, zmodyfikować, dodać lub usunąć część zapisów, jeżeli zajdzie taka konieczność. Jeżeli dokonamy zmian w niniejszej Polityce Prywatności w zakresie używania danych osobowych przekazywanych przez użytkownika, powiadomimy o tym fakcie w niniejszej Polityce Prywatności lub zamieścimy odpowiednią informację na naszej stronie głównej. Jednocześnie zmienimy datę informującą o aktualizacji Polityki Prywatności. Zachęcamy użytkowników, aby co pewien czas zapoznawali się z niniejszą Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach.

Data obowiązywania

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 1 lutego 2012 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.