Temat

Informacje dotyczące praw i użytkowania (Zaktualizowano: 21 lutego 2012 r.)

WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymś z warunków, powinien zaprzestać korzystania z naszej strony. Zachowujemy prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie, w związku z czym zachęcamy do każdorazowego zapoznania się z niniejszymi warunkami w momencie odwiedzania niniejszej strony. Dalsze używanie strony po wprowadzeniu zmian do niniejszych warunków jest równoznaczne z ich akceptacją przez użytkownika.

LICENCJE I OGRANICZENIA

Niniejszy serwis jest własnością Korporacji Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jest przez nią obsługiwany. Wszelkie materiały zamieszczone w tym serwisie (łącznie z materiałami wizualnymi, tekstem, ikonkami, witrynami, bazami danych i ogólnymi informacjami) są naszą własnością lub mamy na nie licencję. Użytkownik może przeglądać, ściągać i drukować materiały z tej strony wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, chyba że zaznaczono inaczej. Ponadto, materiały mogą być reprodukowane przez media do wykorzystania w tradycyjnych serwisach wiadomości, o ile nie zaznaczono inaczej. Ponadto, materiały mogą być reprodukowane przez media do wykorzystania w tradycyjnych serwisach wiadomości, o ile nie zaznaczono inaczej.Bez naszej zgody użytkownik nie może wykorzystywać materiałów z tej strony na innych stronach lub w sieciach komputerowych. Użytkownik nie może przenosić lub udostępniać materiałów z tej strony na innych stronach. Użytkownik nie może wykorzystywać tej strony lub zamieszczonych na niej informacji (łącznie z nazwiskami i adresami osób, które dostarczyły te informacje) w celu sprzedaży czy promowania produktów lub usług, pozyskiwania klientów lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym.

Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odmowy, uchylenia lub ograniczenia korzystania z tej strony, włączając w to kopiowanie treści zamieszczonych na stronie. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zdefiniowanie wyrażenia „uczciwe korzystanie” przez osobę korzystającą z materiałów na tej stronie. Pozostawiamy to całkowicie w gestii użytkownika. Poza tym nie jest od nas wymagane, byśmy podawali dodatkowe źródła cytatów, jak również gwarantowali, że zamieszczone tu materiały można wykorzystywać w inny sposób. To również pozostaje ostatecznie w gestii użytkownika. Kościół jednak zachowuje prawo do zapobiegania naruszaniu prawa do tych materiałów i do interpretowania „uczciwego korzystania” w pojęciu obowiązującego prawa.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Użytkownik wyraża zgodę na to, że ani indywidualnie, ani jako część zbiorowego przedsięwzięcia, nie będzie zamieszczał na niniejszej stronie informacji, które mogłyby być postrzegane jako szkodliwe bądź obraźliwe dla innych użytkowników. Nie będzie również podszywać się pod innego użytkownika, by ukryć swoją tożsamość, ani nie będzie podejmować podobnych czynności. Użytkownik wyraża zgodę, że nie uczyni niczego, co mogłoby zakłócić napływ danych do i z niniejszej strony i mieć wpływ na jej funkcjonowanie i obsługę, ani nie będzie uchylać się od jakichkolwiek procedur korzystania, jakie zastosowaliśmy. Użytkownik jest świadom, że konsekwencją obraźliwego działania lub działania na szkodę może być cofnięcie prawa korzystania z niniejszej strony i podjęcia kroków prawnych przeciwko niemu.

LINKI

Dla wygody użytkownika, niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez innych operatorów. Te strony nie są administrowane ani kontrolowane przez nas i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treść. Mimo że w dobrej wierze dokładamy starań, by umieszczać jedynie linki do dobrych i stosownych stron, niektóre z nich mogą zawierać nieodpowiednie lub niepożądane materiały. Jeżeli użytkownik napotka tego typu materiały podczas korzystania z tej strony, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nas o tym fakcie.

Uważamy, że osoby udostępniające informacje w Internecie oczekują, że będą one publicznie i szeroko dostępne. Dlatego też uważamy, że linkowanie do innych stron jest prawnie dozwolone i zgodne z oczekiwaniami użytkowników Internetu. Jednakże jeśli dostęp do niektórych stron powinien być ograniczony, administrator strony powinien bezzwłocznie nas o tym poinformować.

JURYSDYKCJA I STOSOWANIE PRAWA

To porozumienie oparte jest na mocy praw Stanu Utah, Stanów Zjednoczonych Ameryki, stosownych do tego typu umów i będzie wykonane w całości w obrębie stanu, nie wchodząc w konflikt z prawem. Wszelkie działania, jakie będą podjęte przez użytkownika, aby wyegzekwować tę umowę lub wszelkie sprawy odnoszące się do tego serwisu, będą rozpatrywane przez sąd stanowy lub federalny, mieszczący się w Hrabstwie Salt Lake w stanie Utah i niniejszym użytkownik zgadza się i podlega osobistej jurysdykcji tychże sądów w kwestiach spornych. Jeśli jakikolwiek warunek tej umowy jest niezgodny z prawem, unieważniony lub niemożliwy do wyegzekwowania w całości lub w części, pozostałe warunki pozostają w mocy, o ile nie zdecydujemy, że nieprawomocny lub niewprowadzony w życie warunek jest zasadniczym warunkiem tej umowy, w którym to przypadku możemy, według naszego uznania, znowelizować umowę.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie odpowiadamy za żadne szkody celowe czy przypadkowe będące konsekwencją korzystania lub nieumiejętnego korzystania z materiałów zamieszczonych w tym serwisie lub na stronach powiązanych, włączając, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, przeszkody w prowadzeniu interesów i utraty oprogramowania lub innych danych, jakie przechowuje system użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, straty czy koszty przekraczające cenę, jaką płaci użytkownik, jeśli ma to miejsce, za dostęp do tego serwisu lub innych stron z nim powiązanych.

ZASTRZEŻENIA

MATERIAŁY ZAWARTE W TYM SERWISIE I NA STRONACH, Z KTÓRYMI MA ON POŁĄCZENIE, SĄ DOSTARCZONE W OBECNEJ FORMIE I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONEJ, CZY TEŻ DOMYŚLNEJ. W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK, CZY TO WYRAŻONĄ CZY TEŻ DOMYŚLNĄ (LECZ NIE OGRANICZAJĄCĄ SIĘ DO WSPOMNIANYCH) GWARANCJĄ TYTUŁU WŁASNOŚCI I DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ SPRZEDAŻY ORAZ SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W TYM SERWISIE BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY BĘDĄ POPRAWIONE LUB ŻE TEN SERWIS ALBO SERWER, NA KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

ZNAKI TOWAROWE

„Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”, „Liahona”, „Księga Mormona” i „Mormon” są znakami towarowymi Intellectual Reserve, Inc.

PYTANIA I ZAPYTANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI AUTORSKIMI

W celu uzyskania dalszej pomocy i informacji na temat kościelnych materiałów chronionych prawami autorskimi należy kontaktować się z Church Intellectual Property Office:

Telefon: 1-801-240-3959 lub 1-800-453-3860, wewn. 2-3959

Faks: 1-801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

W celu używania materiałów kościelnych, które są chronione prawem autorskim, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza:

Dla ogólnych zapytań: Formularz dotyczący korzystania z praw autorskich

W celu uzyskania prawa do treści, która ma być użyta w manuskrypcie: Formularz dotyczący korzystania z praw autorskich — manuskrypt

W celu uzyskania prawa do treści, która ma być użyta w aranżacjach muzycznych: Formularz dotyczący korzystania z praw autorskich — aranżacja muzyczna

Formularz wraz z innymi wymaganymi materiałami należy przesłać do:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East South Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

Formularz można także wysłać faksem lub e-mailem na podane powyżej adresy.

Uwaga:Przybliżony czas oczekiwania na odpowiedź na żądanie związane z działalnością niekomercyjną wynosi od dwóch do czterech tygodni. W przypadku działalności komercyjnej czas oczekiwania wynosi od czterech do sześciu tygodni.

Obowiązuje od dnia: 21 lutego 2012 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.