Dodatkowe źródło

Zasady administrowania w trudnych czasach

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich skupia się na wyznaczonych przez Boga obowiązkach towarzyszenia członkom w ich postępach na ścieżce przymierza wiodącej ku życiu wiecznemu. By wypełniać ten boski cel, Kościół i jego przywódcy mają do dyspozycji upoważnienie i klucze kapłańskie, przymierza i obrzędy oraz prorocze wskazówki. Kościół zaprasza wszystkich ludzi, aby przyszli do Jezusa Chrystusa i wiernie przestrzegali Jego przykazań.

Trudne czasy

Pisma święte jasno deklarują, że w tej dyspensacji nastaną trudne czasy. By błogosławić dzieciom Ojca Niebieskiego pośród niełatwych okoliczności, Kościół będzie proklamował fundamentalne zasady i udzielał koniecznych obrzędów. Bez względu na czas i okoliczności pewne rzeczy są niezmienne w Kościele Pana. Należą do nich święte doktryny i obrzędy.

Odpowiedzialność za obywateli świata

Członkowie Kościoła są wdzięczni za prawa obowiązujące w wielu krajach na całym świecie, które chronią wolność wyznania i uznają świętą wolność sumienia.

Kościół naucza, że jego członkowie powinni popierać i chronić prawo kraju, w którym mieszkają. Rządy uchwalają prawo, które w ich opinii jest najlepsze dla interesu publicznego. Zdajemy sobie sprawę, że w wyjątkowych okolicznościach wszystkie prawa jednostki mogą być w rozsądnym zakresie ograniczone na jakiś czas, by chronić bezpieczeństwo ogółu.

W czasach pandemii lub klęsk żywiołowych Kościół będzie dostosowywał się do oficjalnych zaleceń i podejmował potrzebne działania, takie jak odwoływanie lub przekładanie spotkań i innych zgromadzeń. Kościół i jego członkowie są zobowiązani do bycia dobrymi obywatelami i sąsiadami. Ta organizacja ma długą tradycję docierania do potrzebujących i pomagania im.

W zgodzie z naszym zobowiązaniem bycia dobrymi obywatelami, z szacunkiem domagamy się rozsądnych dostosowań dla wszystkich wierzących, którzy starają się uczestniczyć w podstawowych praktykach ich wyznania.

Pan przygotował Swój Kościół

Natchnione wskazówki przez wiele lat przygotowywały Kościół Pana i jego członków, zarówno docześnie, jak i duchowo, na zmieniające się i trudne czasy.

Obok długoterminowej rady, by członkowie mieli zapasy jedzenia w domu, wierni Kościoła są skoncentrowani na święceniu dnia sabatu, na posłudze bliźnim, na wzmacnianiu kworów Kapłaństwa Melchizedeka i Stowarzyszeń Pomocy. Poprzez Swych proroków Pan zwiększył nacisk na naukę ewangelii i życie nią w domu, przy wsparciu Kościoła. Członkowie byli proszeni o uczynienie ze swych domów prawdziwych sanktuariów wiary, gdzie dzieci i młodzież są nauczane ewangelii. Program nauczania pt. Przyjdź i naśladuj mnie zapewnia model, zgodnie z którym członkowie na całym świecie uczą się ewangelii we własnych domach i w kościele. Program Dzieci i Młodzież jest także skoncentrowany na domu, pozwalając rodzicom wychowywać dzieci pod względem duchowym, intelektualnym, fizycznym i społecznym.

Zachęca się członków, by korzystali z udogodnień technicznych, by szerzyć przesłanie ewangelii w prosty i naturalny sposób. Misjonarze dostali urządzenia, które pozwalają im znajdować ludzi i nauczać ich nawet wtedy, gdy kontakt bezpośredni jest niemożliwy. Członkowie mogą angażować się w badanie historii rodziny we własnych domach.

Gdy patrzymy na podobną genezę tych i wielu innych działań, widzimy, jak Pan troskliwie zaplanował i uporządkował przed nami okres przygotowania na trudne czasy.

Podstawowe zasady i obrzędy

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest kościołem porządku. Obrzędy i błogosławieństwa są świętymi aktami dostępnymi dzięki upoważnieniu kapłańskiemu. Podczas gdy pewne procedury mogą się zmienić w zależności od okoliczności, fundamentalne doktryny, zasady i obrzędy muszą być zachowane.

Wiele obrzędów wymaga położenia rąk. Są to konfirmacje, ustanowienia, błogosławieństwa, wyświęcenia i nadanie kluczy kapłańskich. Takie obrzędy wymagają od posiadacza kapłaństwa, który udziela obrzędu, by był obecny w tym samym miejscu, co osoba otrzymująca obrzęd. Obrzędy kapłańskie nie mogą być udzielane zdalnie przy pomocy urządzeń technicznych. Gdy wymaga tego sytuacja, inne osoby mogą obserwować obrzęd na odległość przy wykorzystaniu udogodnień technicznych, jeśli jest na to zgoda przewodniczących władz.

W tych trudnych czasach władze przewodniczące muszą mądrze określić, które obrzędy powinny być czasowo odroczone. W sytuacji zagrożenia zaraźliwą chorobą osoby, które udzielają obrzędów, powinny zachować konieczne środki ostrożności, by chronić siebie i bliźnich.

Dołączono tu wytyczne odnoszące się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw oraz innych funkcji Kościoła.

Te dokumenty stworzono w reakcji na zakłócenia w procedurach kościelnych i zajęciach członków, które przyniosła pandemia COVID-19. Należy z nich korzystać jak z przewodnika, przez tak długi czas, jak długo pandemia i związane z nią oficjalnie nałożone ograniczenia spotkań kościelnych i publicznych kontaktów będą obowiązywać w poszczególnych krajach lub obszarach krajów. Z czasem mogą pojawić się inne wytyczne.

Podsumowanie

Prorok Nefi powiedział: „Pan nie daje dzieciom ludzkim żadnych przykazań, jeśli nie przygotuje dla nich jakiegoś sposobu, by mogły dokonać tego, co im przykazał” (I Nefi 3:7). Pan nam pomoże. Moc kapłaństwa i prawość członków pomogą nam iść na spotkanie przyszłym dniom.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.