Dodatkowe źródło

Wytyczne odnoszące się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw oraz innych funkcji kościoła

W tym wyjątkowym czasie, przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności, obrzędy zazwyczaj mogą zostać odprawione. Przykładowo, jeśli istnieje ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, osoby udzielające obrzędów powinny starannie umyć ręce oraz mogą założyć rękawiczki i maseczki.

Chrzty i konfirmacje

Chrzty i konfirmacje wymagają akceptacji przywódców kapłańskich, którzy mają odpowiednie klucze. Jeśli to konieczne, obrzędy chrztu mogą odbywać się przy udziale do czterech osób: osoby chrzczonej, kapłana lub posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka, który dokonuje chrztu, oraz dwóch świadków. Chrzest odbywa się z upoważnienia biskupa lub prezydenta misji, którzy dzierżą potrzebne klucze kapłańskie. Biskup lub prezydent misji albo osoba, którą wyznaczą (może być to jeden ze świadków), musi obserwować i zarejestrować odbycie się obrzędu chrztu i konfirmacji. Jeśli to konieczne, osoba udzielająca upoważnienia może sama dokonać rejestracji zdalnie, przy użyciu urządzeń technicznych. Przywódcy, rodzina i przyjaciele mogą obserwować obrzęd na odległość, korzystając z udogodnień technicznych. Gdy spotkania sakramentalne są czasowo zawieszone, nowo nawróceni mogą zostać konfirmowani zaraz po swoim chrzcie.

Ustanowienia w kapłaństwie i wyświęcenia

Ustanowienia w kapłaństwie i wyświęcenia wymagają wcześniejszej zgody osoby dzierżącej odpowiednie klucze kapłańskie. Ich przebieg zakłada dosłowne nałożenie rąk upoważnionego posiadacza kapłaństwa na głowę osoby przyjmującej obrzęd. Ten obrzęd musi być obserwowany i zarejestrowany w systemie przez osobę dzierżącą klucze kapłańskie lub kogoś, kogo ona wyznaczy. Jeśli to konieczne, ta wyznaczona osoba może obserwować obrzęd zdalnie przy użyciu udogodnień technicznych. Przywódcy, rodzina i przyjaciele mogą obserwować obrzęd na odległość, korzystając z udogodnień technicznych.

Ustanowienia, powołania i wyświęcenia mogą odbyć się bez wcześniejszego poparcia członków okręgu i palika, jeśli są zaakceptowane przez osobę posiadającą odpowiednie klucze kapłańskie. Dzięki temu dzieło Pana będzie postępować, a wydarzenie uzyska poparcie, gdy spotkania ogółu zostaną wznowione.

Błogosławienie chorych

Błogosławieństwo kapłańskie wymaga bezpośredniego nałożenia rąk. W normalnych warunkach dwóch lub więcej posiadaczy Kapłaństwa Melchizedeka dokonuje tego obrzędu, ale można go dokonać z udziałem tylko jednego z nich. Zachowując wszystkie konieczne środki ostrożności, gdy warunki uniemożliwiają nałożenie rąk na głowę osoby, można zmówić modlitwę, w tym także wykorzystując udogodnienia techniczne. Jest to modlitwa wiary, a nie błogosławieństwo kapłańskie. Modlitwa, post lub posługa w inny sposób mogą być zaofiarowane przez każdą osobę w każdym czasie.

Udzielanie sakramentu

Członkowie powinni co tydzień korzystać z błogosławieństw uczestnictwa w spotkaniu sakramentalnym i w sakramencie, jeśli to możliwe. W wyjątkowych okolicznościach, gdy spotkania sakramentalne okręgu nie są organizowane przez dłuższy czas, biskup może upoważnić godnych posiadaczy kapłaństwa w swoim okręgu, by przygotowali i udzielili sakramentu w swych własnych domach lub domach innych członków okręgu, którzy nie mają godnego kapłana lub posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka w domostwie. (Zob. General Handbook, 18.9.1.). Gdy jest to konieczne, sakrament może być udzielony przez pojedynczego kapłana lub posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka.

Członkowie mogą sami dostarczyć chleb i wodę. Jednakże przygotowanie sakramentu powinno należeć do upoważnionego posiadacza (posiadaczy) kapłaństwa. Posiadacz (posiadacze) kapłaństwa udzielający sakramentu musi przebywać w tym samym pomieszczeniu, co osoby przyjmujące sakrament, gdy łamie chleb, wypowiada modlitwy i przekazuje symbole. W nietypowych okolicznościach, gdy sakrament nie jest dostępny, członkowie mogą znaleźć ukojenie w studiowaniu modlitw sakramentalnych i ponownym zobowiązaniu się do życia zgodnie z zawartymi przymierzami oraz w modlitwie za to, by nadszedł dzień, w którym otrzymają sakrament osobiście, we właściwy sposób udzielony przez kapłaństwo.

Pojedyncze osoby i całe rodziny doświadczą błogosławieństw, gdy będą mogły przeprowadzać prywatne domowe nabożeństwa w dniu sabatu w bezpośrednim kontakcie ze sobą lub na odległość. Na takie nabożeństwo mogą składać się modlitwy, hymny oraz studiowanie ewangelii. Gdy na nabożeństwie obecny jest upoważniony posiadacz (posiadacze) kapłaństwa, może błogosławić i rozdać sakrament.

Inne funkcje Kościoła

Spotkania. W skrajnych przypadkach przywódcy mogą czasowo zawiesić spotkania i zajęcia. Gdy okoliczności tego wymagają, spotkania rady biskupiej, wywiady i spotkania rady gminy mogą odbywać się na odległość przy użyciu udogodnień technicznych, telefonu lub wideokonferencji. Biskupi i przywódcy w okręgu mogą korzystać z urządzeń technicznych, by przekazywać przesłania na nabożeństwa odbywające się w domach członków.

Posługa. Posługujący bracia i siostry odkryją, że istnieją liczne sposoby okazywania wsparcia wyznaczonym im osobom i rodzinom. Posługa sprawowana bezpośrednio lub zdalnie przy użyciu urządzeń technicznych zależeć będzie od lokalnych uwarunkowań, potrzeb, pragnień i kondycji zdrowotnej osób w to zaangażowanych. Wywiady dotyczące posługi mogą odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu osiągnięć technicznych, jeśli jest to konieczne. W skrajnych sytuacjach posługa bezpośrednia może ograniczyć się do zaspokojenia poważnej i pilnej potrzeby natury fizycznej, intelektualnej lub emocjonalnej. Posługujący bracia i siostry powinni w odpowiedni sposób okazywać miłość i wsparcie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.