Artykuły prasowe

Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom

"Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa." 

(Dwunasta Zasada Wiary Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, nw. "Kościół")

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich opowiada się za przestrzeganiem, poszanowaniem i poparciem dla prawa oraz konstytucyjnych rządów - jako organów upoważnionych do ustanawiania prawa, utrzymywania ładu i pokoju społecznego oraz stanowienia przywilejów, swobód i obowiązków obywatelskich.

"Wierzymy, że rządy zostały ustanowione przez Boga dla pożytku człowieka; i czyni On ludzi odpowiedzialnymi za ich uczynki odnośnie ich, tak co do ustanawiania praw jak i wykonywania ich, dla dobra i bezpieczeństwa społeczeństwa. Wierzymy, że żaden rząd nie może istnieć bez wytyczenia takich niepogwałcalnych praw, co zabezpiecza każdej osobie wolność sumienia, prawo do posiadania i kontrolę nad własnością oraz ochronę życia.” 

(Nauki i Przymierza 134:1-2)

  

W wielu krajach, najwyższym i najważniejszym źródłem prawa jest konstytucja. Konstytucja tworzy ramy dla ustroju państwa, funkcjonowania organów administracyjnych oraz dla praw, obowiązków i ochrony obywateli.

"A to prawo kraju, które jest konstytucyjne, podtrzymujące zasadę wolności w zachowywaniu praw i przywilejów, należy do całej ludzkości, i słuszne jest w … oczach [Boga]."

(Nauki i Przymierza 98:5)

Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że ustroje w których rządy stanowią prawa "… większością głosów ludu…" w większym stopniu uwzględniają i zapewniają ochronę praw swych obywateli albowiem "….. rzadko zdarza się, że głos ludu żąda tego, co jest niesprawiedliwe, często jednak, żąda tego mniejszość ludu." 

(Mosjasz 29:26)

Gdziekolwiek jest to możliwe, członkowie Kościoła są zachęcani do wnoszenia osobistego wkładu i podnoszenia swego głosu dla promowania i utrwalania sprawiedliwych zasad oraz wartości moralnych w swoich społecznościach i narodach, poprzez kandydowanie do służby na stanowiskach publicznych oraz popieranie do stanowisk publicznych ludzi "uczciwych i mądrych."

"Jednakże, gdy rządzą niegodziwi, ludzie lamentują. Przeto pilnie trzeba szukać ludzi uczciwych i mądrych, i popierać wam trzeba ludzi dobrych i mądrych….”

(Nauki i Przymierza 98:9-10)

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważa, że prawo do wyznawania religii i oddawania czci stanowią niepogwałcalne i przyrodzone prawa człowieka, opowiada się za prawnymi gwarancjami dla wolności sumienia, swobodnego praktykowania przekonań religijnych, rozdziałem kościoła od państwa oraz równością wyznań i praktyk oddawania czci wobec prawa.

"Wierzymy, że religia jest ustanowiona od Boga; i że ludzie są odpowiedzialni wobec Niego; i tylko wobec Niego, za uprawianie jej, chyba że ich przekonania religijne zachęcają ich do przekraczania praw i wolności innych, lecz nie wierzymy by prawo ludzkie miało podstawę do ingerencji w wyznaczaniu zasad wyznania, aby wiązać sumienia ludzi, ani dyktowania form publicznego czy indywidualnego oddawania czci; że sąd cywilny winien ograniczać przestępstwa, lecz nigdy kontrolować sumienia, winien karać winę, ale nigdy nie stłumić wolności duszy."

"Nie wierzymy, że słusznym jest mieszanie wpływu religijnego z rządem cywilnym, przez co sprzyja się jednemu towarzystwu religijnemu, a ogranicza drugie w jego przywilejach duchowych, i zaprzecza jego członkom praw indywidualnych, jako obywatelom." 

(Nauki i Przymierza 134:3, 9)

"Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom – niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną."

(Jedenasta Zasada Wiary Kościoła)

Uważamy, że przykazanie dotyczące wzajemnego traktowania się, nauczane przez Pana Jezusa Chrystusa - "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie….” (Mat 7:12), może znaleźć swe odzwierciedlenie w ustanowionym prawie oraz postawach jednostek, organizacji, społeczeństw i narodów.

"Wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi, w istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła – we wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność; przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca; wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się naszym celem."

(Trzynasta Zasada Wiary Kościoła)

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.