EasterMessageFP2024.jpeg
Artykuły prasowe


Wielkanocne przesłanie Pierwszego Prezydium

W okresie Wielkanocy zapraszamy was do rozważenia zadość czyniącej ofiary i chwalebnego Zmartwychwstania Zbawiciela, które jest błogosławieństwem dla nas wszystkich.

Od naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymujemy następujące przesłanie nadziei: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33). Zbawiciel obiecuje, że jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań i obrzędów, otrzymamy „pokój w tym świecie i życie wieczne w świecie przyszłym” (Doktryna i Przymierza 59:23).

Świadczymy, że Jezus Chrystus żyje! „Wstał z martwych” (Ew. Mateusza 28:6). Za Jego sprawą możemy być prowadzeni i wzmacniani, gdy dźwigamy brzemiona, którym stawiamy czoła w życiu doczesnym. Dzięki naszej wierze w zadość czyniącą ofiarę Zbawiciela więzy grzechu nie mogą nas utrzymać, a próby, których doświadczamy w życiu, nie będą miały nad nami trwałej mocy. „Żądło śmierci zostaje pochłonięte w Chrystusie” (Ks. Mosjasza 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Pierwsze Prezydium

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.