Artykuły prasowe

Sukcesja w Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Najwyższym organem zarządzającym w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest Pierwsze Prezydium, składające się z prezydenta i jego dwóch doradców. Owo, składające się z trzech mężczyzn, prezydium nadzoruje pracę całego Kościoła we wszystkich sprawach: zasad, organizacji i administracji.

Drugim pod względem ważności organem zarządzającym w Kościele jest Kworum Dwunastu Apostołów. Jego członkowie służą pod kierunkiem Pierwszego Prezydium. Spoczywają na nich istotne obowiązki administracyjne, związane z nadzorowaniem systematycznego postępu i rozwoju Kościoła na całym świecie. Członkowie Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów uważani są przez świętych w dniach ostatnich za proroków, którzy otrzymują od Boga objawienia i natchnienie, potrzebne do prowadzenia Kościoła.

Wyznaczanie nowego prezydenta Kościoła odbywa się zgodnie z określonym porządkiem, który — co jest niezwykłe w dzisiejszym świecie — wolny jest od jakichkolwiek oznak wewnętrznego promowania na rzecz zdobycia stanowiska czy godności. Proces ten, postrzegany przez członków jako objawiony w boski sposób, wolny jest od agitacji czy to za kulisami, czy też na forum publicznym.

Co więcej, procesem tym nie rządzi jedynie struktura organizacji Kościoła. Ważnym czynnikiem, jest głęboko zakorzeniona w Kościele tradycja postrzegania za niewłaściwe, osobistych aspiracji do zajmowania stanowisk przywódczych na jakimkolwiek stopniu. Zamiast tego kładzie się nacisk na osobistą godność oraz pokorną gotowość do służby, gdy jest się o to poproszonym.

Kiedy umiera prezydent Kościoła, ma miejsce następująca procedura:

1. Automatyczne rozwiązanie Pierwszego Prezydium.

2. Powrót dwóch doradców z Pierwszego Prezydium na ich miejsca w porządku starszeństwa w Kworum Dwunastu Apostołów. Porządek starszeństwa jest ustalany na podstawie daty ustanowienia danej osoby członkiem Kworum Dwunastu, a nie na podstawie wieku.

3. Objęcie przywództwa w Kościele przez Kworum Dwunastu Apostołów, liczące wówczas czternastu członków, którym przewodzi apostoł-senior.

4. Apostoł-senior przewodniczy podczas spotkania Kworum Dwunastu, kiedy to rozważa się dwie alternatywne propozycje:

I. Czy Pierwsze Prezydium powinno być zreorganizowane w danej chwili?

II. Czy Kościół powinien kontynuować działalność pod przewodnictwem Kworum Dwunastu?

5. Po dyskusji Kworum Dwunastu Apostołów składa i przyjmuje wniosek formalny.

6. Jeśli podjęta zostaje decyzja o zreorganizowaniu Pierwszego Prezydium, Kworum Dwunastu Apostołów jednogłośnie wyłania nowego prezydenta Kościoła. Nowy prezydent wybiera dwóch doradców i wszyscy trzej tworzą nowe Pierwsze Prezydium. Na przestrzeni historii Kościoła, po zreorganizowaniu Pierwszego Prezydium, jego prezydentem zostawał zawsze najdłużej służący apostoł.

7. Po zreorganizowaniu Pierwszego Prezydium drugi pod względem stażu służby apostoł zostaje poparty jako prezydent Kworum Dwunastu. Kiedy drugi w kolejności najdłużej służący apostoł zostaje również powołany do Pierwszego Prezydium jako doradca, wtedy trzeci pod względem długości stażu służby apostoł zostaje pełniącym obowiązki prezydenta Kworum Dwunastu.

8. Wyświęcenie* nowego prezydenta Kościoła przez prezydenta Kworum Dwunastu i pozostałych apostołów następuje poprzez oficjalne nałożenie rąk.

Od czasu, kiedy Kościół został formalnie zorganizowany 6 kwietnia 1830 roku, służyło 16 prezydentów, z Prezydentem Thomasem S. Monsonem włącznie.

*Po przyjęciu powołania do służby na danym stanowisku, członkowie Kościoła zostają do tego „wyświęceni”. Jest to czynione przez nałożenie rąk, zgodnie z biblijną praktyką. Przywódca kapłański kładzie ręce na głowie wyświęcanej osoby i ofiaruje modlitwę, udzielając jej upoważnienia i uprawnień do wykonywania obowiązków związanych z danym urzędem oraz wypowiadając błogosławieństwo skierowane do tej osoby.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.