Dodatkowe źródło

Reakcja na COVID-19 - Odpowiedzi na pytania

Oprócz dokumentu „Wskazówki odnoszące się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw i innych funkcji Kościoła”, niniejszy dokument może dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące administrowania Kościołem podczas pandemii COVID-19.

Dokumenty te są wydane w odpowiedzi na zakłócenia procedur kościelnych i działań członków spowodowane ogólnoświatową pandemią COVID-19. Powinny być traktowane jako wskazówki dopóki istnieć będzie pandemia i związane z nią oficjalne ograniczenia dotyczące spotkań kościelnych i zgromadzeń publicznych, jakie obowiązują w danym kraju lub w jego części geograficznej. Dodatkowe wskazówki mogą zostać przekazane później.

Biskupi i prezydenci palików powinni być czujni i brać pod uwagę lokalne okoliczności i przepisy. Powinni zachęcać członków Kościoła do przestrzegania prawa. Do każdego z poniższych pytań i odpowiedzi należy dokładnie zastosować następujące zasady:

  • Dystans społeczny, mycie rąk i inne praktyki opisane w dokumencie „Preventative Measures for Members” [Środki zapobiegawcze dla członków] na stronie: newsroom.churchofjesuschrist.org/article/coronavirus-update#preventative-measures
  • Zasady i protokoły samoizolacji według wskazań lekarzy i przywódców rządowych
  • Zarządzenia, przepisy i wytyczne wydawane przez rząd i ustanowione dla każdej lokalizacji

Dodatkowe dokumenty dotyczące COVID-19 są dostępne pod adresem: aktualności.koscioljezusachrystusa.org lub newsroom.churchofjesuschrist.org (po angielsku)

Jeśli pojawią się szczególnie trudne pytania, prezydenci palików powinni skontaktować się ze swoim Prezydium Obszaru.

I. Obrzędy kapłańskie i uroczystości rodzinne

Udzielanie sakramentu

Czy posiadacze kapłaństwa mogą udzielać sakramentu w domach innych członków okręgu, gdzie nie ma godnego kapłana lub posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka?

Ogólnie rzecz biorąc, tak. Obecnie wytyczne wydawane przez rząd lub przepisy lokalne ograniczają tę praktykę w wielu krajach i miastach. Aż do odwołania, w tych miejscach posiadacze kapłaństwa nie powinni wchodzić do domów członków Kościoła, z którymi nie są związani, celem udzielenia sakramentu. W tym czasie członkowie mogą zostać pobłogosławieni poprzez studiowanie modlitw sakramentalnych i ponowne zobowiązanie się, by żyć według zawartych przez nich przymierzy, oraz poprzez modlitwę w intencji nastania dnia, w którym otrzymają sakrament osobiście, we właściwy sposób udzielony przez kapłaństwo.

Błogosławieństwa patriarchalne

Czy błogosławieństwa patriarchalne mogą być udzielane zgodnie z planem?

Udzielanie błogosławieństw patriarchalnych powinno być chwilowo odroczone. Jednakże tam, gdzie to możliwe, osoby przygotowujące się do służby na misji powinny otrzymać błogosławieństwo patriarchalne przed rozpoczęciem służby misjonarskiej.

Wesela, przyjęcia i pogrzeby

Czy nowe wytyczne dopuszczają wesela (w tym przyjęcia) i pogrzeby w domach spotkań?

Tam, gdzie jest to ograniczone regulacjami wydanymi przez rząd, nie należy organizować wesel, przyjęć i pogrzebów w domach spotkań. Zgodnie z prawem biskupi i prezydenci palików mogą przeprowadzać śluby w odpowiednich miejscach, w których można zachować dystans społeczny. Można wykorzystać udogodnienia techniczne, aby umożliwić rodzinie i znajomym uczestnictwo w uroczystości. Przywódcy i członkowie powinni stosować się do zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd.

Jeśli pozwala na to prawo, członkowie rady biskupiej i prezydium palika mogą sprawować nabożeństwo przy grobie. Można wykorzystać udogodnienia techniczne, aby umożliwić rodzinie i znajomym uczestnictwo w uroczystości oraz jej nagrywanie. Jeśli takie jest pragnienie, można odprawić większe nabożeństwo żałobne później, gdy pozwolą na to warunki.

Nadawanie imion i błogosławienie dzieci

Czy wytyczne dopuszczają błogosławienie dzieci w domu?

Tak. Za zgodą biskupa błogosławieństwo może być nadane w domu rodziny zamiast na spotkaniu kościelnym. Należy to właściwie zgłosić.

II. Administrowanie okręgiem i palikiem

Spotkania i wywiady

Czy spotkania rady biskupiej, spotkania prezydium palika, spotkania rady wyższej, spotkania innych prezydiów oraz wywiady mogą odbywać się osobiście?

Są to decyzje, które powinny być podejmowane lokalnie na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Spotkania i wywiady mogą być przeprowadzane za pomocą udogodnień technicznych, jeśli to możliwe.

Rejestrowanie obecności na spotkaniu

Biorąc pod uwagę zawieszenie spotkań, w jaki sposób zostanie obliczona i zgłoszona frekwencja w sprawozdaniach?

Frekwencja nie będzie zgłaszana, ponieważ niedzielne nabożeństwa zostały tymczasowo zawieszone.

Korzystanie z budynków i wyposażenia

Czy budynki i boiska sportowe mogą być nadal używane? Czy młodzież może zbierać się, aby grać w piłkę nożną na odkrytych boiskach i boiskach w domach spotkań?

Zajęcia gmin, okręgów i palików zostały tymczasowo zawieszone. Poszczególne osoby powinny postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie„Preventative Measures for Members” [Środki zapobiegawcze dla członków]. Członkowie powinni przestrzegać zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd.

Czy inne codzienne zajęcia, takie jak sport, zajęcia chóru i lekcje gry na pianinie w domach spotkań, mogą być kontynuowane?

Zajęcia sportowe, ćwiczenia chóru i lekcje gry na pianinie są tymczasowo zawieszone. Członkowie powinni przestrzegać zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd.

Co należy zrobić z cotygodniowymi lekcjami wychodzenia z uzależnień i zajęciami z samowystarczalności odbywającymi się w budynkach kościelnych?

Powinny one odbywać się za pomocą udogodnień technicznych.

Czy Centra historii rodziny w centrach palików powinny być zamknięte?

Tak. Goście powinni korzystać z udogodnień technicznych z domu.

Seminarium i Instytut

Wszystkie pytania znajdują się w wytycznych KSE w odpowiedzi na COVID-19.

Dziesięcina i darowizny

Czy biskupi nadal będą przyjmować dziesięcinę i darowizny osobiście i wprowadzać transakcje w ciągu tygodnia, czy też należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną w okresie zawieszonych spotkań?

Jeśli to możliwe, członkowie powinni przekazywać darowizny on-line. Członkowie, którzy nie mają dostępu do darowizn on-line, mogą nadal przekazywać je fizycznie dowolnemu członkowi rady biskupiej lub przesłać darowiznę za pomocą dostarczonych zaadresowanych kopert, chyba że Prezydium Obszaru uzna to za niewłaściwe. Dodatkowe pytania należy kierować do Prezydium Obszaru.

Konferencje FSY

Czy tego lata (2020) odbędą się konferencje młodzieży FSY?

Konferencje FSY w 2020 r. zaplanowane w USA i Kanadzie zostały przełożone na 2021 r. Paliki zaproszone na konferencje FSY w 2020 r. będą w nich uczestniczyć w 2021 r. Zaktualizowany harmonogram konferencji FSY odbywających się w USA i Kanadzie w latach 2021–2023 zostanie wkrótce zaktualizowany. Zwroty zostaną dokonane automatycznie osobom, które się zarejestrowały. Młodzież z palików zaproszonych w 2020 r., która nadal będzie spełniać wymagania wiekowe, zostanie zaproszona do uczestnictwa w FSY w 2021 r. W przypadku obszarów poza USA i Kanadą Prezydia Obszarów zapewnią wytyczne dotyczące tego, czy konferencje FSY odbędą się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID-19 ustalonymi przez rządy w ich społecznościach i krajach Dodatkowe informacje na temat konferencji FSY są dostępne na stronie FSY.ChurchofJesusChrist.org.

III. Służba misjonarska

Przed misją

Czy wnioski misyjne powinny być nadal rozpatrywane przez lokalnych przywódców kapłańskich? Czy misjonarze będą nadal powoływani w najbliższym czasie?

Tak.

Czy biskupi i prezydenci palików mogą osobiście przeprowadzać rozmowy z potencjalnymi misjonarzami?

Tak, ale wywiady z potencjalnymi misjonarzami powinny być przeprowadzane zdalnie przy użyciu technologii umożliwiającej spotkanie twarzą w twarz, o ile to możliwe.

Życie misjonarskie

Czy misjonarze mogą nadal uczyć swoich zainteresowanych osobiście, kiedy wymaga się, aby przebywali w swoich mieszkaniach?

Nie. Misjonarze powinni przestrzegać zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd, a także wskazówek od Prezydium Obszaru i prezydenta misji. Mogą jednak nadal uczyć swoich zainteresowanych za pośrednictwem udogodnień technicznych. (Zobacz serię filmów misjonarskich na temat nauczania za pomocą udogodnień technicznych).

Czy misjonarze mogą nadal rozmawiać z ludźmi na ulicach?

Misjonarze powinni przestrzegać zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd oraz postępować według wskazówek od Prezydium Obszaru i prezydenta misji.

Jeśli misjonarz zostanie poproszony o udzielenie błogosławieństwa komuś, kto ma objawy koronawirusa, to czy powinien on udzielić błogosławieństwa?

Nie. Misjonarze nie powinni odwiedzać osób, które uzyskały wynik pozytywny, wykazują objawy lub były w kontakcie z osobą zarażoną COVID-19. Mogą świadczyć im posługę poprzez udogodnienia techniczne i modlić się za nich.

Czy misjonarze powinni nadal oferować służbę i współpracować z JustServe?

Misjonarze powinni przestrzegać zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd, a także wskazówek od Prezydium Obszaru i prezydenta misji.

Praca misjonarska członków

Czy praca misjonarska członków może nadal być realizowana?

Tak, pod kierunkiem prezydenta palika i biskupa. Praca misjonarska członków podlega takim samym ograniczeniom w przypadku wizyt osobistych, jak pełnoetatowa praca misjonarska, dopóki warunki nie pozwolą inaczej.

Spotkania misjonarskie

Czy zamiast wizyt misyjnych Prezydium Obszaru może uczestniczyć w spotkaniach rad przywódców i spotkaniach strefy?

Fizyczne gromadzenie się misjonarzy na spotkaniach strefy jest tymczasowo zawieszone. W razie potrzeby spotkania mogą odbywać się zdalnie przy użyciu udogodnień technicznych.

IV. Praca świątynna

Wywiady i aktywacja rekomendacji świątynnych

Czy należy zachęcać członków Kościoła, aby posiadali aktualną rekomendację świątynną?

Tak. Aktualna rekomendacja świątynna wskazuje na to, że dana osoba jest godna, aby wejść do świątyni, nawet jeśli oddawanie czci w świątyni nie jest możliwe.

Czy wywiady w celu uzyskania rekomendacji świątynnej muszą być przeprowadzane bezpośrednio?

Nie. Członkowie rad biskupich i prezydiów palików mogą tymczasowo przeprowadzać wywiady o rekomendacje świątynne przy użyciu udogodnień technicznych umożliwiających rozmowę twarzą w twarz. Z członkami nadal powinni przeprowadzać wywiady zarówno członek rady biskupiej, jak i członek prezydium palika.

Czy rekomendacja świątynna powinna być wydawana nawet bez podpisów?

Tak. Członkowie rady biskupiej mogą przeprowadzać wywiady z wykorzystaniem dostępnych udogodnień technicznych. Po wywiadzie mogą podpisać rekomendację, zrobić jej zdjęcie i wysłać je do pisarza palika. Następnie powinien on dostarczyć członkowi podpisaną rekomendację świątynną lub wysłać ją pocztą. Członek powinien podpisać rekomendację po jej otrzymaniu.

Po przeprowadzeniu wywiadu przez członka prezydium palika, on lub pisarz palika może aktywować rekomendację bez podpisu. Po wznowieniu spotkań sakramentalnych w okręgu i innych spotkań, każdy członek powinien otrzymać rekomendację podpisaną przez członka prezydium palika, jeśli nie została jeszcze podpisana.

V. Inne pytania

Czy powinniśmy nadal uczestniczyć w oddawaniu krwi?

Tak, oddawanie krwi będzie kontynuowane, ale akcje muszą być zgodne z zarządzeniami, przepisami i wytycznymi wydawanymi przez rząd ustanowionymi w każdej lokalizacji oraz z protokołami podmiotu pobierającego krew (Czerwonego Krzyża lub innych). Domy spotkań i parkingi mogą być wykorzystywane przez Czerwony Krzyż i inne podmioty korzystające z wyposażenia przenośnego, jeśli wszystkie zarządzenia, przepisy i wytyczne wydawane przez rząd są przestrzegane.

Czy przywódcy powinni powiadomić członków, którzy mogli mieć kontakt z innymi członkami Kościoła, którzy byli albo narażeni na COVID-19, albo są nim zarażeni?

Zasadniczo tak. Powinni porozmawiać z przywódcami i posługującymi braćmi i siostrami, których obowiązki w naturalny sposób doprowadziły ich do kontaktu z zarażonymi członkami. Tacy przywódcy i posługujący bracia i siostry powinni zostać pouczeni, aby nadal świadczyli posługę, ale za pomocą udogodnień technicznych i na odległość, oraz aby postępowali zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Preventative Measures for Members” [Środki zapobiegawcze dla członków]. Członkowie powinni przestrzegać obowiązujących praw, w tym zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd.

Dodatkowe pytania należy kierować do Prezydium Obszaru, które może udzielić niezbędnych wskazówek.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.