Artykuł

Przeciwko radykalizmowi społecznemu — prezentacja w siedzibie Biura przy Unii Europejskiej

25 lutego 2015 r. w Brukseli dr Brian Grim, Przewodniczący Fundacji na rzecz Wolności Religijnej i Biznesu (Religious Freedom and Business Foundation), przedstawił nowe, międzywyznaniowe podejście do przeciwdziałania radykalizmowi społecznemu wewnątrz społeczności narażonych na jego ryzyko. Spotkanie było zorganizowane przez Biuro Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy Unii Europejskiej. Do udziału zaproszono przedstawicieli grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i obywatelskich. Prezentacja została poprzedzona wprowadzeniem Starszego Timothy’ego Dychesa, Drugiego Doradcy w Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Brian Grim rozpoczął swoje wystąpienie od nawiązania do doświadczeń z Chin, Europy, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mówił o zmianie własnego światopoglądu po ataku na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie w 1979 roku. W tym czasie wzrosła wrogość wobec irańskich studentów w Stanach Zjednoczonych, choć nie byli oni niczemu winni. Brian Grim zdał sobie wtedy sprawę, że jedyną radykalną odpowiedzią na radykalizm i nienawiść jest „radykalna miłość”.

Zaprezentował wyniki badań socjologicznych, wskazujących na przykład na to, że ponad osiem na dziesięć osób na świecie wyznaje jakąś religię, a wśród pozostałych 16 proc. ludzi, wielu przyznaje się do jakiejś wiary lub angażuje się w praktyki religijne. Według badań instytutu Pew Research Center wolność religijna jest ograniczana na dwa sposoby: przez represje ze strony rządów i przez wrogie nastawienie społeczne. 

Przechodząc do szczegółów swojej inicjatywy, dr Grim wyjaśnił, że radykalizm, szczególnie wśród młodych ludzi wychowanych w demokracjach zachodnich, wynika często z marginalizacji, biedy, bezrobocia, braku perspektyw i wykształcenia. Sednem inicjatywy dr Grima jest współpraca wiodących grup międzywyznaniowych, szkół biznesu i instytucji oświatowych przy wprowadzaniu „Programu nauczania samowystarczalności” Kościoła świętych w dniach ostatnich do zestawu zagadnień i działań związanych z międzywyznaniowością.

Ten program miałby promować samowystarczalność jako sposób na życie, pomóc ludziom w świadomych, aktywnych staraniach, by zapewnić byt sobie i swojej rodzinie. Założenie byłoby uporządkowane według sześciu filarów zrównoważonego życia zarysowanych w „Programie nauczania samowystarczalności”: edukacji, zdrowia, zatrudnienia, produkcji i zarządzania zasobami w domu, finansów rodzinnych i siły duchowej. Międzywyznaniowe zespoły szkoleniowe składające się z przedstawicieli lokalnego biznesu oraz grup wyznaniowych i światopoglądowych będą motorem tej inicjatywy. Zaangażowanie obu tych światów jest unikalnym i kluczowym elementem programu, gdyż wkład ludzi, którzy znają się na biznesie oraz ludzi reprezentujących różne wyznania i przekonania, pomoże znaleźć realne alternatywy dla radykalnych poglądów, rodzących się w warunkach izolacji i frustracji.

Prezentację dr Grima poprzedził Starszy Timothy Dyches, który mówił o podstawowych wartościach ujętych w zestawie do nauki samowystarczalności, przygotowanym przez Kościół. Ten zestaw stanowi rdzeń inicjatywy dr Grima. Jest on stosowany na całym świecie przez profesjonalistów i wolontariuszy spośród świętych w dniach ostatnich, którzy pomagają osobom borykającym się z problemami finansowymi lub bezrobociem osiągnąć samowystarczalność i zapewnić byt sobie i swojej rodzinie. Starszy Dyches powiedział: „Program ten został stworzony po to, by obudzić w ludziach nadzieję i pragnienie życia oraz rozwoju. Łatwiej ulec radykalnym poglądom, jeśli ktoś nie ma takich perspektyw. Pragniemy, by ci ludzie mieli alternatywę, pragniemy dać im szansę nadziei i woli rozwoju oraz samodzielności w życiu własnym i życiu ich rodzin”.

Osoby zainteresowane dalszymi informacjami dotyczącymi tej inicjatywy mogą skontaktować się z Biurem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy Unii Europejskiej pod adresem:  EUOffice@ldschurch.org.

Biuro Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy Unii Europejskiej w Brukseli współpracuje z różnymi podmiotami w Unii Europejskiej i sprzyja dialogowi między nimi. Należą do nich: organy opiniotwórcze, naukowcy, religijni i polityczni przywódcy zaangażowani w kwestie wolności religii bądź wyznania, pomocy humanitarnej, wolontariatu i młodzieży. Biuro jest także członkiem Europejskiej Platformy ds. Nietolerancji Religijnej i Dyskryminacji (EPRID) — sieci organizacji obywatelskich, w tym stowarzyszeń religijnych i świeckich, która działa na rzecz wspólnej promocji i ochrony na świecie prawa do wolności religii bądź wiary, opisanego w artykule 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

EUROPEAN UNION OFFICE OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS

Avenue des Arts 19, 1210 Brussels, Belgium

Biuro: +32 2 21420 91

Tel. komórkowy: +32 478 936 171

Fax: +32 2 21420 99

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.