Artykuły prasowe

Prezydent Oaks przemawia do studentów w Rzymie na temat znaczenia wolności religijnej

Mówi, że ludzie wiary muszą jednocześnie być „wsparciem oraz schronieniem dla wierzących i głosić wolność religijną na całym świecie".

Przemawiając na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powiedział, że wolność religijna jest bezcennym dobrem powszechnym, wartym ochrony.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
We wtorek 14 grudnia 2021r. Prezydent DallinH. Oaks przemawia na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Wyjaśniając, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest przywróconym wyznaniem (nie protestanckim czy katolickim), Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium powiedział, że „z przywrócenia pełni chrześcijańskiej doktryny dowiadujemy się, że Bóg stworzył i umieścił Swoje dzieci na ziemi, by wzrastały duchowo poprzez dokonywanie wyborów pomiędzy dobrem a złem, w zgodzie z Jego przykazaniami. Dlatego wolność wyboru jest podstawą planu Boga”.

Cytując dzieło Cole’a Durhama, profesora Uniwersytetu Brighama Younga, oraz dwóch innych apostołów, Prezydent Oaks przedstawił kilka głównych korzyści płynących z wolności religijnej.

Prezydent Oaks powiedział, że ochrona wolności religijnej „idzie w parze nie tylko z ochroną innych kluczowych praw, ale także z innymi dobrami społecznymi, takimi jak wolność gospodarcza, wyższe PKB per capita, lepsze dochody kobiet, równość płci, wyższe wskaźniki alfabetyzacji, lepsze zdrowie i edukacja oraz konsolidacja demokracji”.

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, profesor nauk politycznych i dziennikarstwa, oraz Prezydent Dallin H. Oaks z Pierwszego Prezydium, podają sobie ręce na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza 14grudnia 2021r.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Prezydent Oaks powiedział, że innymi dobrami, jakie daje wolność religijna, są pluralizm, pokój i właściwy rozdział kościoła od państwa. Cytując przemówienie Starszy D. Todd Christofferson:, wygłoszone w październiku 2021 r., Prezydent Oaks powiedział: „Historia wolności religijnej pokazuje, że szacunek rodzi szacunek. Rządy, które stoją na straży wolności religijnej, mają mniej konfliktów społecznych i osiągają wyższy poziom spójności społecznej”.

Prezydent Oaks przemawiał obszernie na temat jeszcze innej korzyści: pracy charytatywnej, jaką wykonują ludzie wiary. Cytując przemówienie Starszego Quentina L. Cooka z czerwca 2021 r. wygłoszone na Uniwersytecie Notre Dame, powiedział: „Odpowiedzialność religijna przynosi korzyści świeckiemu społeczeństwu”, ponieważ „religia inspiruje ludzi wiary do wykonywania wielu dobrych uczynków na rzecz innych”. Prezydent Oaks przedstawił kilka przykładów z życia świętych w dniach ostatnich z 2021 r.:

  • Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa na całym świecie poświęcili około 6 milionów godzin na służbę w sponsorowanych przez Kościół projektach społecznych i charytatywnych (nie licząc służby, którą członkowie wykonują na własną rękę).
  • Strona JustServe pomaga ponad 655 tys. wolontariuszy w łączeniu wysiłków i zaspokajaniu potrzeb ludzi w ich społecznościach.
  • Kościół współpracuje z Kościołem Katolickim oraz innymi organizacjami we Włoszech, zapewniając uchodźcom żywność, schronienie, opiekę medyczną oraz kursy podnoszące kwalifikacje.
  • Święci w dniach ostatnich współpracują z organizacjami muzułmańskimi, żydowskimi i chrześcijańskimi w krajach śródziemnomorskich w celu rozwiązania konfliktów, problemu głodu, chorób i wysiedleń.
  • Kościół współpracuje z rządem Indii, aby zapewnić większy dostęp do usług okulistycznych, matczynej opieki nad noworodkami oraz szkolenia umiejętności. Kościół przekazał także 4 miliony dolarów na koncentratory tlenu, wentylatory i inny sprzęt medyczny.
  • Kościół jest zaangażowany w ponad 575 innych projektów związanych z pandemią COVID-19 w 74 krajach.

Podobnie jak w przesłaniu wygłoszonym na Uniwersytecie Virginia z listopada, Prezydent Oaks powiedział, że do rozkwitu wolności religijnej niezbędna jest podstawowa chrześcijańska wartość życia w pokoju z innymi, którą Kościół nazywa „sprawiedliwością wobec wszystkich”.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, profesor historii i religii na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, przemawia do studentów i wykładowców 14 grudnia 2021r.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Codzienność życia jako współobywatele w pluralistycznym społeczeństwie polega na tym, że musimy zaakceptować pewne prawa, których nie lubimy, i nauczyć się żyć w pokoju z osobami, których wartości różnią się od naszych” — powiedział. „Nie powinniśmy oczekiwać ani zabiegać o pełną dominację naszych przekonań. Raczej w poszanowaniu dla wzajemnych wartości powinniśmy starać się o sprawiedliwość dla wszystkich. To oczywiście wymaga dążenia do zrozumienia doświadczeń i obaw innych”.

Prezydent Oaks powiedział, że chociaż sprawiedliwość wobec wszystkich ustaw obecnie słabnie w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to „znaczenie wspomnianych wartości sprawia, że wysiłki na rzecz pojednania są warte zachodu”. Ustanowienie „realnych relacji między rządami a tymi, którzy zabiegają o wolność religii lub przekonań”, jest „płaszczyzną, na której możemy wiele się od siebie nawzajem nauczyć” — powiedział.

Prezydent Oaks cytował dane, według których niewielu dzisiaj szanuje zorganizowaną religię i wolność religijną.. Dlaczego tak jest? Być może — powiedział — dzieje się tak dlatego, że zgubiliśmy wątek podstawowej nauki Chrystusa, by kochać Boga i bliźniego.

„Z miłością i wzajemnym szacunkiem zalecanym w boskich przykazaniach musimy znaleźć sposób, by uczyć się od siebie nawzajem, i wzmacniać wspólne poglądy, które łączą nas w stabilnym, pluralistycznym społeczeństwie” — powiedział. To zapobiegnie zburzeniu jedności społecznej przez głębokie różnice w istotnych wartościach.

Prezydent Oaks powiedział, że naprzód powiedzie nas solidarność wyznaniowa. Cytując Starszego Cooka, powiedział, że katolicy, ewangelicy, żydzi, muzułmanie, święci w dniach ostatnich i przedstawiciele innych wyznań „muszą być częścią sprzymierzenia wyznań, które będą wsparciem oraz schronieniem dla wierzących, oraz powinni głosić wolność religijną na całym świecie”.

„Jako osoba powołana, by świadczyć o Jezusie Chrystusie i głosić pokój i miłość, których nauczał”, zakończył Prezydent Oaks, „świadczę o mocy tych idei i przywołuję błogosławieństwa Boga dla wszystkich, którzy starają się je krzewić”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.