Artykuły prasowe

Polscy święci w dniach ostatnich uczestniczą w międzynarodowym programie edukacyjnym BYU-PathwayConnect

BYU-PathwayConnect jest rocznym programem edukacyjnym o zasięgu ogólnoświatowym przygotowanym na potrzeby członków Kościoła. Program jest oferowany on-line w przez BYU-Pathway Worldwide - instytucję edukacyjną utworzoną w 2017 roku w ramach  Kościelnego Systemu Edukacyjnego (KSE). Kursy KSE  łączą różne aspekty edukacji religijnej i świeckiej. PathwayConnect koncentruje się przede wszystkim na edukacji i rozwoju zawodowym, ale stawia sobie także za cel rozwój duchowy uczestników : pogłębienie znajomości ewangelii Jezusa Chrystusa oraz przygotowanie do przewodzenia w Kościele i utrzymania rodziny.

 

W zamierzeniu organizatorów, PathwayConnect jest także kursem przygotowawczym o mogącym stanowić pomost do kontynuacji edukacji m.in. na  Brigham Young University-Idaho na różnych poziomach kształcenia i na preferencyjnych warunkach finansowych.  Czesne kursu PathwayConnect jest przystępne i płatne w ratach. Od studentów nie jest pobierana opłata wstępna, nie jest wymagane świadectwo określające posiadany poziom wykształcenia ani rekomendacja przywódców kapłańskich.

Nauka prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim na dwóch poziomach znajomości języka: biegłym i średniozaawansowanym. Kurs ma charakter samokształceniowy któremu towarzyszą cotygodniowe konsultacje stacjonarne lub grupowe wideokonferencje w których uczestniczą lektorzy i studenci.   

Ze względu na ogólnoświatowy zasięg, PathwayConnect ma charakter przekrojowy, uwzględniający różny poziom wiedzy uczestników. W semestrze wiosennym 2017 roku wzięło udział 11 tys. nowych studentów. W Europie PathwayConnect dostępny jest w 35 krajach.

Kryteria kwalifikacyjne :

  • Program jest dostępny dla członków Kościoła
  • Ukończone 18 lat (dla studentów z Polski)
  • Techniczne możliwości uczestniczenia w wideokonferencjach przez cały okres trwania programu
  • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym
  • Codzienny dostęp do przenośnego lub stacjonarnego komputera wyposażonego w kamerę
  • Posiadanie szybkiego łącza internetowego

W programie bierze udział kilku polskich świętych w dniach ostatnich. Marcin Gałecki dzieli się praktycznymi informacjami odnośnie kursu w którym uczestniczy

Pytanie:       Jak dowiedziałeś się o programie PathwayConnect ?

Odpowiedź :    Wstępną informację otrzymałem od prezydenta gminy. 
W kaplicy został powieszony plakat informacyjny. Inna polska uczestniczka dowiedziała się o programie z  mediów społecznościowych.  Szczegółowa informacja  jest dostępna na stronie internetowej : https://pathway.lds.org

P:       Jak wygląda procedura rekrutacyjna ? 

O:     Poza kryteriami ogólnymi, kandydat powinien spełnić jeszcze 3 warunki uczestnictwa:  wypełnić ankietę kwalifikacyjną, opłacić czesne  – kurs kosztuje ok. 800 zł za semestr oraz określić poziom znajomości języka angielskiego. Dla zainteresowanych dostępny jest test językowy pozwalający na określenie własnego poziomu znajomości języka angielskiego pod kątem wybranego kursu.  

P:         Jaka jest tematyka kursu w którym bierzesz udział?

O:         Uczestniczę w trzysemestralnym, rocznym kursie o nazwie: „Wprowadzenie do algebry, finansów i języka angielskiego” (Intro to Algebra, Finance and English).  Kurs ma charakter ogólnokształcący i praktyczny. Obejmuje wybrane zagadnienia nauk ścisłych i humanistycznych oraz różne aspekty uniwersalnych zasad ewangelicznych. W mojej ocenie, połączenie edukacji świeckiej i religijnej jest dużą zaletą programu ponieważ przygotowuje bardziej wszechstronnie, umożliwia rozwój intelektualny i duchowy.

Program pierwszego semestru  obejmuje następujące zagadnienia :  ewangeliczne zasady przywództwa, skuteczne podejmowanie decyzji i ustanawianie celów, zarządzanie czasem, podstawy kreatywnej nauki i planowania, podstawy informatyki, asertywność, zarządzanie osobistymi finansami, komunikacja i kształtowanie stosunków w rodzinie. 

Drugi semestr poświęcony jest nauce algebry i geometrii. Ten blok tematyczny ma charakter przekrojowy, jednak zakres tematyczny i poziom nauczania nie wykraczają poza poziom nauczania tych przedmiotów w polskich gimnazjach.

Program trzeciego semestru koncentruje się na doskonaleniu znajomości języka angielskiego. Dużo uwagi poświęca się gramatyce oraz kompozycji wypowiedzi ustnej i pisemnej. Regularnie zadawane są wypracowania i ćwiczenia mające na celu wyrobienie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, perswazji  i wyrażania opinii.  Nauce języka towarzyszy studiowanie ewangelii i nauka hymnów. Studenci są zachęcani do zapoznawania się z dodatkowymi źródłami : treścią wystąpień dotyczących zagadnień edukacyjnych i religijnych wygłaszanych na BYU-Idaho przez zaproszonych mówców.

P:           Jak przebiega proces kształcenia ? 

O:           Proces edukacji opiera się na samokształceniu w oparciu o bezpłatne pomoce lekcyjne on-line oraz konwersacje. Kurs jest intensywny, żywy i urozmaicony. Na naukę własną trzeba przeznaczyć nie mniej niż 15-20 godzin tygodniowo. Co tydzień odbywają się konsultacje grupowe - 60 minutowe wideokonferencje. Grupa konsultacyjna jest międzynarodowa, składa się z 10-12 studentów z różnych krajów oraz 2 instruktorów- konsultantów. Wideokonferencje mają charakter dyskusyjny. Dostępna jest pomoc techniczna i korepetycje. Studenci mają dostęp do pomocy edukacyjnych on-line. Prace domowe są oceniane w skali punktowej, lektorzy regularnie przeprowadzają testy wiedzy. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie oceny „ B” - drugiej najwyższej w skali ocen.

P:        Czy absolwenci programu PathwayConnect otrzymują świadectwo              kompetencyjne ? 

O:        Tak.  Absolwenci otrzymują certyfikat kompetencyjny wystawiany przez Brigham Young University-Idaho. Certyfikat zaświadcza o nabytej wiedzy w zakresie nauczanej tematyki. Dokument nie nadaje żadnych uprawnień natomiast umożliwia natomiast kontynuację edukacji on-line na BYU-Idaho na różnych poziomach kształcenia na dogodnych  warunkach finansowych.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.