Environmental-stewardship-4-pl.jpg
Artykuły prasowe

Pisma święte mogą być bardziej zielone niż myślisz

Światowy Dzień Środowiska. Co o trosce o planetę mówią święte księgi

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska. Organizacje non-profit, aktywiści i przywódcy polityczni mówią głośno o zanieczyszczeniu, utracie bioróżnorodności i zmianach klimatu. Choć z mównicy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w czasie nabożeństw rzadko usłyszy się wyrazy troski o środowisko, ekologiczne treści można znaleźć w pismach świętych tworzących kanon Kościoła.

 

„Jako święci w dniach ostatnich staramy się skupiać na naszych kościelnych i rodzinnych obowiązkach”, mówił Starszy Steven E. Snow z Kworum Siedemdziesiątych w październiku ubiegłego roku w czasie sympozjum na temat odpowiedzialności za środowisko. [1] Choć jest to dobre i słuszne, wierni odpowiedzialni są także za „okolicę, która ich otacza, a nawet za całą planetę”, dodał.

Biblijne opowieści o stworzeniu oraz przypowieści Jezusa Chrystusa o ziarnach, zbożu, owcach czy drzewach odzwierciedlają szacunek do natury i uczą go nas.

Poza Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich prawie nieznany jest wkład Księgi Mormona, Nauk i Przymierzy oraz Perły Wielkiej Wartości w etykę ekologiczną. Te tomy pism świętych są dla członków Kościoła słowem Bożym, podobnie jak Biblia.

Materia ma wartość

Chrześcijańscy myśliciele zazwyczaj postrzegali to, co boskie, jako całkowicie odrębne od świata materialnego. Twierdzili, że materia jest ulotna, poślednia i nie tak wartościowa jak to, co duchowe. Inne osoby krytykują ten sposób myślenia jako niesprzyjający środowisku naturalnemu. Pisma święte w Kościele świętych w dniach ostatnich godzą rozbieżność między duchem a materi

„Nie ma takiej rzeczy jak materia niematerialna. Wszystek duch jest materią, lecz jest lepszy, czyli czystszy, i daje się rozpoznać jedynie czystszym oczom” [2], czytamy w Naukach i Przymierzach. Księga Mormona uczy, że stworzenie i stwórca są nierozerwalnie połączeni, i nazywa stwórcę „[Bogiem] wszelkiego stworzenia” .[3]

W naukach i praktykach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich natura nigdy nie była obiektem kultu i uwielbienia. Niemniej jednak, „nie możemy lekceważyć boskości w Stworzeniu” [4], przekonywał Russell M. Nelson, który został prezydentem Kościoła 14 stycznia 2018 roku. „Powinniśmy dbać o ziemię, być roztropnymi jej zarządcami i zabezpieczać ją dla przyszłych pokoleń”.

Zrównoważona konsumpcja

Dzisiaj wielu konsumentów spodziewa się, że znajdą owoce i warzywa, na które mają ochotę, na półkach lokalnego supermarketu. Często żywność jest transportowana na odległość wielu kilometrów, by znaleźć się w miejscu, gdzie nie pojawiłaby się w naturalny sposób o tej porze roku. Nauki i Przymierza radzą, by spożywać „każde ziele w swoim sezonie i każdy owoc w swoim sezonie”.[5] Nie jest to ścisłym prawem religijnym świętych w dniach ostatnich, niemniej jednak poleganie na lokalnych produktach we własnej diecie zmniejsza zużycie paliwa i znacząco zapobiega zanieczyszczeniu środowiska.

„Wszystkie rzeczy, co pochodzą z ziemi”[6] , jak mówi inny fragment tej samej księgi, są dane „do spożycia i dla okrycia, dla smaku i dla zapachu, dla wzmocnienia ciała i ożywienia duszy”.[7] Mamy ich „używać z umiarem, nie dla przesady ni przez przemoc”.[8]

Jak zapisano w pismach świętych, do których odnoszą się święci w dniach ostatnich, Bóg uczynił „każdego odpowiedzialnym, jako gospodarza nad ziemskimi błogosławieństwami”.[9] Księga Mormona sławi „właściwości wielu roślin i korzeni przygotowanych przez Boga, aby usuwać przyczynę chorób”.[10] Pomimo to, korzystanie z obfitych zasobów stworzenia Boga bez udzielania ich „ubogim i potrzebującym” [11] to droga ku potępieniu.

Żywe dusze

Perła Wielkiej Wartości zawiera dwa opisy stworzenia. Pierwszy z nich podaje, że Bóg stworzył człowieka jako „żywą duszę”.[12] To samo jednak odnosi się też do roślin [13] i zwierząt [14] — one także stanowią „żywe dusze”. Starszy Marlin K. Jensen, emerytowany Członek Władz Generalnych, stwierdził: „Ludzie, którzy lubią zwierzęta, są zazwyczaj szczęśliwsi. Osobiście uważam, że niebo nie byłoby niebem, gdyby królestwo zwierząt nie stanowiło części królestwa Boga”.[15]

Zgodnie ze Słowem Mądrości — kodeksem zdrowia zawartym w Naukach i Przymierzach — mięsa trzeba „używać oszczędnie”.[16] Znajduje to potwierdzenie w natchnionych poprawkach do I Księgi Mojżeszowej, które naniósł Józef Smith: „I z pewnością krew nie będzie przelana, tylko na pożywienie, aby ocalić wasze życie i krwi każdego zwierzęcia będę wymagał z rąk waszych”.[17]

Zanieczyszczony świat

Księga Mormona przepowiada, że „cały świat będzie zanieczyszczony” [18] i opisuje katastrofy naturalne, „pożary, burze i dymy w obcych krajach” [19] jako pokłosie grzesznego postępowania, rozboju i kłamstwa. To połączenie sugeruje, że kryzys ekologiczny jest czymś więcej niż kwestią gazów zatruwających atmosferę. Może on wskazywać na głębszy kryzys, kryzys natury duchowej.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie mają o sobie mniemania lepszych chrześcijan lub bardziej zaangażowanych obrońców praw ziemi niż wyznawcy innych religii. Znajdują jednak natchnienie i nadzieję w radach dotyczących dbania o naturę, zawartych w Biblii i innych przywróconych pismach świętych.

___________________________________

[1] Starszy Steven E. Snow, „Moralny nakaz poszanowania środowiska”, 10 października 2018 r.

[2] Nauki i Przymierza 131:7-8

[3] 1 Nefi 19:12

[4] Prezydent Russell M. Nelson, Stworzenie, lipiec 2000.

[5] Nauki i Przymierza 89:11

[6] Nauki i Przymierza 59:18

[7] Nauki i Przymierza 59:19

[8] Nauki i Przymierza 59:20

[9] Nauki i Przymierza 104:13

[10] Alma 46:40

[11] Nauki i Przymierza 104:18

[12] Mojżesz 3:7

[13] Mojżesz 3:9

[14] Mojżesz 3:19

[15] Starszy Marlin K. Jensen, „Living after the Manner of Happiness” [Szczęśliwe życie], grudzień 2002

[16] Nauki i Przymierza 89:12

[17] Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], I Ks. Mojżeszowa 9:11

[18] Mormon 8:31

[19] Mormon 8:29

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.