Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium podaje do publicznej wiadomości konkluzje z sesji dla przywódców, która odbyła się w ramach konferencji generalnej

Przesłanie od Pierwszego Prezydium

W tym wspaniałym okresie konferencji generalnej mamy zaszczyt spotkać się z wysokimi rangą przywódcami Kościoła z całego świata, by udzielić rad i zjednoczyć się w wysiłkach przybliżania dzieciom Bożym ewangelii Jezusa Chrystusa. Dzisiejszego poranka w czasie sesji dla przywódców Pierwsze Prezydium przedstawiło wytyczne dotyczące kilku ważnych kwestii. Miło nam zakomunikować naszym członkom oraz sympatykom bardzo pozytywne doniesienia z tego spotkania.

Prezydent Russell M. Nelson zauważył, że przez miniony rok Pan błogosławił nas, dając „objawienie za objawieniem, wiedzę za wiedzą […], co przynoszą radość, co przynoszą życie wieczne”. Jesteśmy wszyscy naocznymi świadkami objawień od Pana, będących dowodem na to, że On prowadzi sprawy Kościoła. Prezydent Nelson mówił o posłudze i pokucie. Powiedział, że gdy przyjmujemy dar pokuty, podnosimy się, posługujemy w świętszy sposób i sprawiamy, że nasze domy stają się centrum nauki ewangelii. Izrael będzie się gromadził po obu stronach zasłony, a my będziemy pomagać w przygotowaniach na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Prezydent Dallin H Oaks powiedział, że Ewangelia Jezusa Chrystusa uczy nas kochać wszystkich ludzi i traktować ich z życzliwością i uprzejmością, nawet jeśli nasze poglądy się różnią. Bóg obiecał wszystkie błogosławieństwa tym osobom, które starają się przestrzegać Jego przykazań, a my mamy obowiązek „dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu”. Nie możemy zmienić doktryny Pana, chcemy jednak, by nasi członkowie i nasze zasady były postrzegane ze zrozumieniem faktu, że istnieją osoby, które borykają się z wyzwaniami doczesności. W tym kontekście Prezydent Oaks powiedział o najnowszych zmianach w polityce Kościoła odnośnie do członków będących lesbijkami, homoseksualistami, biseksualistami oraz osobami transseksualnymi. (Więcej informacji dotyczących tego ogłoszenia znajduje się poniżej).

Prezydent Henry B. Eyring mówił o stałym objawieniu w prawdziwym i żywym Kościele. Powiedział, że Pan przewodzi poprzez objawienie przekazywane Jego prorokom od czasów Adama i Ewy po dziś dzień, a objawienia dla Jego sług będą napływały do czasu, aż przyjdzie On ponownie. Jedną z przyczyn, dla których Pan nas prowadzi, jest to, że w obliczu zmieniającego się świata potrzebujemy Bożych wskazówek dotyczących sposobu działania Kościoła i zasad w nim obowiązujących, co miało miejsce od początku jego istnienia.

Modlimy się o to, by te nauki zostały przyjęte w tym samym duchu, w którym my otrzymaliśmy je od Pana i w którym podzieliliśmy się nimi z naszymi przywódcami — jako pozytywne i inspirujące wskazówki, które wniosą błogosławieństwa w nasze życie. Z wdzięcznością potwierdzamy nieustające przewodnictwo Boga i Jego miłość do wszystkich Jego dzieci. Zachęcamy naszych członków do odnowienia osobistego zobowiązania, by podążać za naukami Zbawiciela Jezusa Chrystusa, by kochać Boga i kochać bliźniego.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium

Informacje szczegółowe podane przez Prezydenta Oaksa

Pod kierunkiem Pierwszego Prezydium Prezydent Oaks powiedział o zasadzie obowiązującej ze skutkiem natychmiastowym, która głosi, że dzieci rodziców identyfikujących się jako lesbijki, homoseksualiści, biseksualiści i osoby transseksualne, mogą być ochrzczone bez uzyskania zgody Pierwszego Prezydium, o ile rodzice sprawujący opiekę zezwalają na ten chrzest i rozumieją zarówno doktrynę, której będzie nauczane ochrzczone dziecko, jak i przymierza, które będzie miało powinność zawrzeć.

Rodzic lub rodzice (w tym rodzice LGBT), którzy nie są członkami Kościoła, mogą poprosić, by ich niemowlę zostało pobłogosławione przez godnego posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka. Ci rodzice muszą rozumieć, że kongregacja członków będzie kontaktować się z nimi okresowo, a gdy pobłogosławione dziecko osiągnie wiek 8 lat, członek Kościoła skontaktuje się z nimi i zaproponuje, by dziecko zostało ochrzczone.

Dotychczas nasz podręcznik instrukcji odnosił się do małżeństwa jednopłciowego zawartego przez członka jak do odstępstwa. Nadal uważamy takie małżeństwo za poważne wykroczenie, ale już nie będzie to traktowane jak odstępstwo, pociągając za sobą tym samym działania dyscyplinarne Kościoła. Niemoralne postępowanie w związkach czy to hetero- czy homoseksualnych będzie traktowane na równi.

Te bardzo pozytywne zmiany ogłoszone dziś rano powinny pomóc rodzinom, których dotyczą. Starania naszych członków, by okazywać więcej zrozumienia, współczucia i miłości powinny dodatkowo zwiększyć szacunek i zrozumienie wśród wszystkich ludzi dobrej woli. Pragniemy zmniejszyć nienawiść i spory, które są dziś tak powszechne. Wierzymy, że większość ludzi — bez względu na ich wyznanie i orientację — pragnie większego zrozumienia i zaprzestania waśni. Jest to naszym dążeniem i pragniemy, by nasi członkowie i inni ludzie pomogli nam to osiągnąć.

Nowe zasady zostaną rozesłane do przywódców kapłańskich na całym świecie. Będą też zawarte w aktualizacjach internetowej wersji kościelnego podręcznika instrukcji dla przywódców. Te modyfikacje nie oznaczają zmiany w doktrynie Kościoła odnoszącej się do małżeństwa lub przykazań Boga dotyczących czystości moralnej i moralności. Doktryna planu zbawienia i znaczenie czystości moralnej się nie zmieni. Niniejsze zmiany w zasadach są owocem długiego okresu narad z naszymi braćmi z Kworum Dwunastu Apostołów oraz głębokiej, zjednoczonej modlitwy o zrozumienie woli Pana w tych sprawach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.