Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium daje wskazówki, jak administrować Kościołem w trudnych czasach

W odpowiedzi na ciągłe zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19 zapewniane są dodatkowe informacje

W jaki sposób jeden brat posługujący ma udzielać błogosławieństwa kapłańskiego lub sakramentu Wieczerzy Pańskiej podczas globalnej pandemii? To jedna z kwestii poruszanych przez Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w liście i dwóch dokumentach skierowanych do przywódców na całym świecie dotyczących oddziaływania COVID-19 na ich społeczność. Na stronie Newsroom.ChurchofJesusChrist.org znajduje się też trzeci dokument (zob. poniżej), który zawiera odpowiedzi na wiele innych pytań, na które nie ma odpowiedzi w liście Pierwszego Prezydium do przywódców.

Dwa dokumenty wysłane do przywódców wyjaśniają zasady administrowania Kościołem w tych trudnych czasach.

„Załączone wskazówki odnoszą się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw oraz innych funkcji Kościoła. Ma to na celu pomóc przywódcom przejść przez obecną sytuację kryzysową oraz przez dni pełne wyzwań w przyszłości”, powiedziało Pierwsze Prezydium w liście. „Te dokumenty stworzono w reakcji na zakłócenia w procedurach kościelnych i zajęciach członków, które przyniosła pandemia COVID-19. Wskazują one kierunek działania w czasie istnienia pandemii w danym kraju czy obszarze. Z czasem mogą pojawić się inne wytyczne”.

Dokument dotyczący zasad administrowania stanowi zachętę dla przywódców. Zwraca uwagę na niezwykłą trudność obecnej sytuacji, odpowiedzialność każdego świętego za bycie dobrym obywatelem świata; przypomina, że Pan przygotował Kościół na te wyzwania i że napełnieni mądrością przywódcy powinni wypełniać swoje obowiązki kościelne.

„Pan nam pomoże”, czytamy w dokumencie. „Moc kapłaństwa i prawość członków pomogą nam iść na spotkanie przyszłym dniom”.

Przeczytaj cały dokument „Zasady administrowania w trudnych czasach”.

Drugi dokument dotyczy niezbędnych obrzędów wiary (chrzty, konfirmacje, ustanowienia kapłańskie i wyświęcenia), błogosławieństw kapłańskich, udzielania sakramentu Wieczerzy Pańskiej, spotkań kościelnych i codziennej służby sprawowanej przez świętych w dniach ostatnich.

Obrzędy chrztu, konfirmacji i ustanowień kapłańskich muszą odbywać się osobiście. Jeśli to konieczne, przywódca, który nadzoruje te obrzędy (wraz z innymi przywódcami, rodziną i przyjaciółmi), może obserwować obrzęd na odległość, korzystając z udogodnień technicznych

Błogosławieństwo kapłańskie dawane celem uzdrowienia chorego wymaga bezpośredniego nałożenia rąk. Jednakże dokument mówi: „Zachowując wszystkie konieczne środki ostrożności, gdy warunki uniemożliwiają nałożenie rąk na głowę osoby, można zmówić modlitwę, w tym także wykorzystując udogodnienia techniczne. Jest to modlitwa wiary, a nie błogosławieństwo kapłańskie. Modlitwa, post lub posługa w inny sposób mogą być zaofiarowane przez każdą osobę w każdym czasie”.

Jak dzieje się od połowy marca tego roku, miejscowi biskupi mogą upoważnić posiadaczy kapłaństwa w swojej kongregacji, aby przygotowywali i udzielali sakramentu w swoich domach. Dokument dodaje, że „w nietypowych okolicznościach, gdy sakrament nie jest dostępny, członkowie mogą znaleźć ukojenie w studiowaniu modlitw sakramentalnych i ponownym zobowiązaniu się do życia zgodnie z zawartymi przymierzami oraz w modlitwie za to, by nadszedł dzień, w którym otrzymają sakrament osobiście, we właściwy sposób udzielony przez kapłaństwo”.

Przeczytaj więcej w dokumencie „Wytyczne odnoszące się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw oraz innych funkcji Kościoła”.

Dokument „Odpowiedzi na pytania” odpowiada na kilka innych ważnych pytań zadawanych przez świętych w dniach ostatnich na całym świecie. Poniżej znajdują się zaledwie trzy przykłady.

  • Czy śluby i pogrzeby mogą odbywać się domach spotkań?

Tam, gdzie jest to ograniczone regulacjami wydanymi przez rząd, nie należy organizować wesel, przyjęć i pogrzebów w domach spotkań. Zgodnie z prawem biskupi i prezydenci palików mogą przeprowadzać śluby w odpowiednich miejscach, w których można zachować dystans społeczny. Można wykorzystać udogodnienia techniczne, aby umożliwić rodzinie i znajomym uczestnictwo w uroczystości. Przywódcy i członkowie powinni stosować się do zarządzeń, przepisów i wytycznych wydawanych przez rząd.

  • Czy wywiady świątynne muszą być przeprowadzane bezpośrednio?

Nie. Członkowie rad biskupich i prezydiów palików mogą tymczasowo przeprowadzać wywiady o rekomendacje świątynne przy użyciu udogodnień technicznych umożliwiających rozmowę twarzą w twarz. Z członkami nadal powinni przeprowadzać wywiady zarówno członek rady biskupiej, jak i członek prezydium palika.

  • Czy powinniśmy nadal uczestniczyć w oddawaniu krwi?

Tak, oddawanie krwi będzie kontynuowane, ale akcje muszą być zgodne z zarządzeniami, przepisami i wytycznymi wydawanymi przez rząd ustanowionymi w każdej lokalizacji oraz z protokołami podmiotu pobierającego krew (Czerwonego Krzyża lub innych). Domy spotkań i parkingi mogą być wykorzystywane przez Czerwony Krzyż i inne podmioty korzystające z wyposażenia przenośnego, jeśli wszystkie zarządzenia, przepisy i wytyczne wydawane przez rząd są przestrzegane.

Przeczytaj pełny dokument z pytaniami i odpowiedziami zatytułowany: „Reakcja na COVID-19: Odpowiedzi na pytania”.

„Jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez wielu z Was, aby uważnie postępować według instrukcji ogłaszanych przez przywódców krajowych, regionalnych i lokalnych w wielu krajach, które mają związek z pandemią COVID-19”, powiedziało Pierwsze Prezydium „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich również podejmuje odpowiednie środki ostrożności i zapewnia pomoc osobom potrzebującym. W obecnej sytuacji i wziąwszy pod uwagę najbliższą przyszłość, Kościół oraz jego członkowie z wiarą będą oddani zobowiązaniu, by być dobrymi obywatelami i sąsiadami”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.