Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Nowi Apostołowie

W sobotę, podczas 185. ogólnoświatowej jesiennej konferencji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywającej się w Salt Lake City w stanie Utah ogłoszono nazwiska trzech nowych członków Kworum Dwunastu — jednego z najważniejszych organów zarządzających Kościołem.

Trzej nowi apostołowie to: Starsi Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson i Dale G. Renlund. Zajmą oni miejsca w Kworum Dwunastu Apostołów po śmierci Prezydenta Boyda K. Packera, Starszego L. Toma Perry’ego i Starszego Richarda G. Scotta, którzy zmarli od czasu ostatniej konferencji generalnej.

Każdy będzie przemawiał do ogólnoświatowego zgromadzenia podczas konferencji odbywającej się w weekend oraz odpowie na pytania mediów w biurowcu Kościoła po sobotniej popołudniowej sesji konferencji.

Nowa osoba jest powoływana do Kworum Dwunastu przez Prezydenta Kościoła, który otrzymuje natchnienie w tej sprawie. Nowy członek Kworum Dwunastu może być powołany spośród Przedstawicieli Władz Generalnych, którzy są przywódcami–seniorami w Kościele lub spośród członków Kościoła na całym świecie.

Kworum Dwunastu Apostołów jest drugim najwyższym organem zarządzającym Kościołem. Poza wypełnianiem swego głównego obowiązku, jakim jest pełnienie roli szczególnych świadków Jezusa Chrystusa na całym świecie, apostołowie mają do wykonania wiele zadań administracyjnych, gdyż nadzorują programy i rozwój Kościoła na całym świecie.

Starszeństwo w Kworum Dwunastu Apostołów jest określane na podstawie daty powołania na apostoła, a nie w oparciu o wiek. Obecnie członkami Kworum Dwunastu Apostołów są:

Prezydent Russell M. Nelson, 
Starszy Dallin H. Oaks, 
Starszy M. Russell Ballard, 
Starszy Robert D. Hales
, Starszy Jeffrey R. Holland, 
Starszy David A. Bednar, 
Starszy Quentin L. Cook, 
Starszy D. Todd Christofferson
, Starszy Neil L. Andersen, Starszy Ronald A. Rasband, Starszy Gary E. Stevenson i Starszy Dale G. Renlund


Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.