Artykuły prasowe

Nowa epidemia: naruszanie wolności wyznania

Wolność wyznania jest czymś więcej niż zwykłym prawem człowieka do wiary w to, w co chce wierzyć. To prawo do mówienia i działania zgodnie z tym, co stanowi sedno naszych przekonań. Wolność wyznania chroni prawo każdego człowieka do własnych przekonań i do wyrażania ich bez groźby narażania się na prześladowania, oskarżenia czy pozbawienie równouprawnienia. Wolność wyznania gwarantuje ludziom wolny wybór religii, prawo do zmiany religii lub niewyznawania żadnej religii, jeśli takie jest ich pragnienie.

To prawo jest coraz bardziej narażone na ataki, kwestionowane i ograniczane. Starszy Ronald A. Rasband z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich omówił ten temat podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Brighama Younga. Powiedział: „Nasze społeczeństwo stało się tak zaślepione w dążeniu do zadośćuczynienia za niesprawiedliwą dyskryminację różnych grup ludzi, że stoi teraz w obliczu niebezpiecznego utworzenia innej szykanowanej grupy: ludzi wierzących, takich jak wy i ja”.

Starszy Rasband omówił przykłady szkół religijnych, w stosunku do których kwestionowane jest istnienie kodeksów honorowych (wewnętrznych regulacji określających wymagania etyczno–moralne — przyp. tłum.). Dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw są pozbawiani funkcji decyzyjnych lub zmuszani do rezygnacji ze stanowiska z uwagi na ich własne przekonania religijne, które nie są już politycznie poprawne. Wyrażanie swoich przekonań może skutkować zamykaniem lub bojkotowaniem firm.

Należy być świadomym tej zmiany, gdyż coraz większa pobłażliwość dla różnych stylów życia doprowadza do tego, że życie religijne jest negowane, sabotowane i pomijane w dyskusjach.

Artykuł 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych głosi: „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”.

Podobną treść można znaleźć w 11. Zasadzie wiary Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: „Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom — niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną”.

Wolność religijna jest ważna nie tylko dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ale dla wszystkich religii. Prorok Józef Smith powiedział: „Jestem również gotów umrzeć w obronie praw prezbiterianina, baptysty lub jakiegokolwiek innego dobrego człowieka innego wyznania, gdyż ta sama zasada, która podeptałaby prawa świętych w dniach ostatnich, podeptałaby prawa rzymskich katolików czy też każdego innego wyznania, które może być niepopularne i zbyt słabe, by się bronić”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich stwierdza jednak, że „wolność wyznania nie jest absolutna. Ograniczenia nałożone na praktyki religijne są uzasadnione, gdy trzeba chronić tak istotne kwestie jak życie, prawo własności, zdrowie czy bezpieczeństwo innych. Jednak te ograniczenia muszą być naprawdę uzasadnione; nie mogą służyć za wymówkę do ograniczania wolności wyznania”. 

Nie ulega wątpliwości, że wolność wyznania stanowi wartość dla społeczeństwa. Społeczności lepiej się rozwijają w warunkach swobody religijnej. Jest ona silnie powiązana z mniejszą skalą ubóstwa, lepszym poziomem zdrowia publicznego, liczniejszymi prawami kobiet i mniejszości, mniejszym zróżnicowaniem wielkości wynagrodzeń i wzrostem gospodarczym (zob. odnośniki: https://religiousfreedomandbusiness.org/religious-freedom-business). Bez względu na wyznawaną religię, wolność wyznania jest potrzebna każdemu.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.