Artykuły prasowe

Jak wygląda współpraca przywódców religijnych?

Niemal 180 lat temu Józef Smith podał zarys idei tolerancji, która, patrząc na to z perspektywy czasu, jest jakże nam współczesna. „Śmiało głoszę, i niech niebiosa będą mi świadkiem, że jestem gotów oddać życie w obronie praw prezbiterian, baptystów czy jakiejkolwiek innej grupy religijnej”.

Józef Smith, który był pierwszym Prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podkreślał zasadę wolności religijnej i tolerancji, wyrażając ją słowami: „Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom — niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną” (Zasady Wiary 1:11).

W listopadzie 2019 r., jego ekscelencja dr Mohammad Abdulkarim Al-Issa, generalny sekretarz Muslim World League [Światowej Ligi Muzułmańskiej] i prezydent Międzynarodowej Organizacji Naukowców Muzułmańskich, spotkał się z Pierwszym Prezydium w Salt Lake City w stanie Utah w USA. 

 
     

„Ujrzałem tutaj wspaniały przykład prawdziwego znaczenia miłosierdzia i miłości okazywanych ludzkości”, powiedział dr Al-Issa po wizycie na Placu Pomocy Wzajemnej, co zostało opisane w artykule prasowym. „Każdy z nas na świecie musi mieć dokładnie takie samo [podejście] do ludzkości. Cały świat musi także doświadczyć tego i uczyć się z podejmowanych tutaj wysiłków i z przeprowadzanych projektów”.

 „Możemy przekazać przesłanie światu islamskiemu i powiedzieć, że są ludzie w pewnych częściach świata, którzy [poświęcają] swe życie na służbę swym braciom i siostrom, i całej ludzkości. Chcę wam pogratulować. Jestem naprawdę zaskoczony, ujrzawszy ogrom pracy, którą wkładacie w projekty. Jesteście inspiracją dla innych ludzi”.

Wcześniej w 2019 r. Prezydent Russell M. Nelson spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Było to pierwsze spotkanie Prezydenta Kościoła z papieżem. Wizyta odbyła się na dzień przed tym, jak Prezydent Nelson poświęcił pierwszą w Rzymie świątynię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydentowi Nelsonowi podczas tej wizyty towarzyszył Prezydent M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów. 

Po spotkaniu trwającym 33 minuty, Prezydent Nelson i Prezydent Ballard spotkali się z przedstawicielami mediów. „Spotkanie było niezwykle serdeczne i niezapomniane. Jego Świątobliwość był ogromnie łaskawy, miłościwy i przyjazny”, powiedział Prezydent Nelson. Kontynuował: „Jakże to miły i wspaniały człowiek, i jak wielkie szczęście mają katolicy, że mają u boku tak łaskawego, troskliwego, pełnego miłości i kompetentnego przywódcę”.

       

Biskup Gerhard Egger, działający w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, omówił sukcesy przedsięwzięć międzywyznaniowych podjętych w tym roku (2019), gdy przemawiał do wielowyznaniowej platformy w Innsbrucku. Wielowyznaniowe spotkanie w Rzymie było połączone z obchodami Long Night of the Churches (Nocą kościołów), Long Night of Religions [Nocą wyznań] oraz wydarzeniami związanymi z wielowyznaniowymi spotkaniami w ramach obchodów 350-lecia Uniwersytetu w Innsbrucku. Osobiście zauważa on potrzebę skorzystania z możliwości edukacji państwowej, jeśli chodzi o reprezentowanie społeczności wyznaniowych oraz krzewienie przez nich wartości służących stabilizacji społeczeństwa.

 „Służąc osobom będącym innego wyznania”, napisała Betsy VanDenBerghe w artykule pt. Becoming Better Saints through Interfaith Involvement [Stawanie się lepszymi świętymi poprzez zaangażowanie w projekty międzywyznaniowe], „znalazłam słowa zachęty ze strony Starszego Quentina L. Cooka z Kworum Dwunastu Apostołów: ‘Pełniona z szacunkiem i szczera służba na poziomie wielowyznaniowym nie tylko buduje nasze społeczności, ale także umożliwia nam razem i osobiście krzewienie i rozwijanie miłości do Boga i Jego dzieci […]’. Wiem także, że my jako święci w dniach ostatnich musimy poważnie wziąć do serca wezwanie Jezusa, by miłować bliźniego swego, przyodziewać nagich, karmić głodnych i odwiedzać uwięzionych (zob. Ew. Mateusza 25:34–36), nie oczekując nawrócenia ze strony tych, którym i z którymi służymy. Szczere i pełne zaangażowanie w projekty międzywyznaniowe nigdy nie wymaga od jakiejkolwiek grupy, łącznie z naszą, wyrzekania się swych wierzeń. Zachęca raczej uczestników do ‘nie [walczenia] przeciw żadnemu kościołowi’ (NiP 18:20) i ‘przyodziania się w więzy [prawdziwej miłości]’ (NiP 88:125)”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.