Artykuły prasowe

Aktualizacja do Podręcznika ogólnego z sierpnia 2021 r.

Najnowsza aktualizacja angielskiej wersji Podręcznika ogólnego: Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich została oficjalnie wydana 4 sierpnia 2021 roku. Podręcznik zawiera jeden nowy rozdział, dwa przeredagowane rozdziały, jeden rozszerzony rozdział i wiele uaktualnionych zasad administracyjnych. Obejmuje również mniejsze poprawki w innych rozdziałach.

Handbook01Download Photo

Aktualizacje te zostały opublikowane w języku angielskim na stronie internetowej ChurchofJesusChrist.org oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii. Zmiany zostaną przetłumaczone na inne języki w nadchodzących miesiącach. Cały podręcznik ma być uaktualniony w języku angielskim przed końcem tego roku.

Obecna korekta podręcznika, która rozpoczęła się w lutym 2020 r., odbywa się pod kierownictwem Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów.

Najbardziej znaczące zmiany są wymienione poniżej.

  • Rozdział 4.: „Przywództwo i rady w Kościele Jezusa Chrystusa”. Tytuł został zmieniony i zawiera teraz słowa „i rady”. Rozdział ten został rozszerzony o ogólne informacje na temat rad, w tym te, które wcześniej znajdowały się w rozdziale 7.
  • Rozdział 5.: „Przywódcy generalni i obszarów”. Ten nowy rozdział opisuje pracę i obowiązki przywódców i rad Kościoła na poziomie generalnym i w obszarze. Wyjaśnia również obowiązek nowego powołania doradczyni obszaru dla organizacji. Uwaga: Wraz z dodaniem nowego rozdziału 5., poprzedni rozdział 5. („Przywódcy palika”) znajduje się teraz w rozdziale 6. Poprzedni rozdział 6. („Rada biskupia”) znajduje się teraz w rozdziale 7. Treść rozdziału 7. („Rady w Kościele”) znajduje się teraz w rozdziałach 4. i 29.
  • Rozdział 20.: „Zajęcia”. Ten przeredagowany rozdział zawiera opcję zorganizowania komitetu ds. zajęć w okręgu dla dużych okręgów, wyjaśnia wskazówki dotyczące jednostek dla dorosłych stanu wolnego, które organizują zajęcia w poniedziałkowy wieczór, aktualizuje wskazówki dotyczące zajęć dla wielu palików i dla obszaru oraz aktualizuje zasady dotyczące konferencji Dla wzmocnienia młodzieży (FSY).
  • Rozdział 30.: „Powołania w Kościele”. Ten przeredagowany rozdział zawiera wskazówki mówiące, że jeśli to możliwe, członkowie powinni służyć w powołaniach wystarczająco długo, aby ustanowić silne relacje z osobami, którym służą. W rozdziale tym wyjaśniono również, kto może powołać i wyświęcić pisarzy palików i okręgów.

Inne nowe i zaktualizowane treści

Rady biskupie i prezydia palików mogą teraz mieć aż dwóch asystentów sekretarzy wykonawczych, którzy pomagają sekretarzom wykonawczym w okręgu i paliku w ich obowiązkach. Więcej informacji znajduje się w częściach 6.4.1 i 7.3.

Nowy wpis na temat uchodźców mówi, że święci w dniach ostatnich „w ramach obowiązku troszczenia się o potrzebujących […] ofiarują swój czas, talenty i przyjaźń, aby powitać uchodźców jako członków ich społeczności”. Wpis kieruje czytelników do strony internetowej ChurchofJesusChrist.org/refugees. Oddzielna część zatytułowana „Imigracja” (poprzednio „Emigracja członków”) podkreśla tę samą postawę witania imigrantów.

Zaktualizowano część zatytułowaną „Działalność polityczna i obywatelska”. „Członkowie nie powinni osądzać się wzajemnie w sprawach politycznych”, napisano w tej części. „Wierni święci w dniach ostatnich mogą przynależeć do różnych partii politycznych i głosować na różnych kandydatów. Wszyscy powinni czuć się mile widziani w Kościele”. (Przeczytaj podobne komentarze Prezydenta Dallina H. Oaksa przytoczone podczas konferencji generalnej w kwietniu 2021 r.).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.