Temat

Boska Trójca

Trójca Święta, w tradycyjnym chrześcijańskim rozumieniu, jest określana przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mianem Boskiej Trójcy. Choć zarówno Święci w Dniach Ostatnich, jak i inni chrześcijanie używają tych samym określeń, kiedy mówią o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, sposób w jaki Święci w Dniach Ostatnich pojmują członków Boskiej Trójcy znacznie odbiega od jej tradycyjnego chrześcijańskiego obrazu.

Bóg Ojciec

Bóg jest w Kościele często nazywany Ojcem Niebieskim, ponieważ jest On Ojcem duchów wszystkich ludzi i ludzie zostali stworzeni na Jego podobieństwo (I Ks. Mojżeszowa 1:27). To odpowiednie określenie dla Boga, który jest dobry i sprawiedliwy, wszechwiedzący i wszechmocny. Mormoni wierzą, że ma On ciało podobne do ludzkiego, które jest jednak nieśmiertelne i udoskonalone. Ojciec w Niebie ustanowił „plan zbawienia”, który pozwala ludziom żyć ze swoimi rodzinami w Jego obecności przez wieczność. Na tym właśnie polega Jego dzieło — na umożliwieniu nieśmiertelności i życia wiecznego Jego synom i córkom.

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest centralną postacią w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — Kościele, który nosi Jego imię. Każda modlitwa zmówiona w domu i każde kazanie wygłoszone w kaplicy kończy się w imię Jezusa Chrystusa. Symbole sakramentu (komunii) przyjmowane podczas cotygodniowych nabożeństw przypominają o Jego zadośćuczynieniu. Święci w Dniach Ostatnich w pełni przyjmują zawarte w Nowym Testamencie opisy narodzin, życia, służby, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Posiada On, podobnie jak Ojciec, fizyczne ciało — to samo ciało, które posiadał, gdy wyszedł z grobu po Swym zmartwychwstaniu, to samo, o którym powiedział Swoim apostołom: „Dotknijcie mnie i patrzcie” (Ew. Łukasza 24:39).

Jako jedyny doskonały człowiek, jaki kiedykolwiek żył, Jezus ustanowił Swym życiem przykład, który wszyscy mamy naśladować. Ponieważ ludzie upadają, zadość czyniąca ofiara Chrystusa stanowi zapłatę za nasze grzechy, pod warunkiem, że odpokutujemy. Jego poświęcenie umożliwiło także całej ludzkości zmartwychwstanie i nieśmiertelność. Jest On naszym Zbawicielem, a w przyszłości będzie naszym Sędzią.

Duch Święty

Członkowie Kościoła wierzą, że Duch Święty jest istotą duchową, nie posiadającą fizycznego ciała. Szczególną misją Ducha Świętego jest świadczenie o Ojcu i Synu, objawianie prawdy, pocieszanie oraz uświęcanie. Jest On boskim przewodnikiem i nauczycielem.

Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że Duch Święty może dawać prawym ludziom natchnienie i wywierać na nich wpływ, gdyż są oni podatni na Jego podszepty. Co więcej, „dar” Ducha Świętego to przywilej cieszenia się Jego stałym towarzystwem, pod warunkiem, że człowiek przestrzega przykazań Bożych. Nadawany jest po chrzcie członkom Kościoła przez posiadacza kapłaństwa, który kładzie swoje ręce na głowie ochrzczonej osoby i błogosławi ją, by „przyjęła Ducha Świętego”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.