Artykuły prasowe

Przesłanie Wielkanocne władz Kościoła

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazało poniższe przesłanie na Wielkanoc:

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Jehową Starego Testamentu i Mesjaszem Nowego. Umarł i zmartwychwstał — żyje w chwale z naszym Ojcem Niebieskim.

Dzięki zadość czyniącej ofierze naszego Zbawiciela, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu stajemy się beneficjentami Jego miłosierdzia i łaski. W niepewnym świecie pełnym problemów Jego pokój może wypełnić nasze serca i ukoić nasze umysły. Jezus w każdym Swym uczynku jest „drogą i prawdą, i żywotem” dla wszystkich dzieci Boga (Ew. Jana 14:6).

W tym Wielkanocnym czasie dajemy niezachwiane świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. Choć był ukrzyżowany, triumfalnie powstał z grobu, przynosząc nam wieczne błogosławieństwo. Jest naszym Orędownikiem i Zbawicielem. Uczynił dla całej ludzkości to, czego nikt inny nie mógłby uczynić. Niech Bogu będą dzięki za dar Jego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela, 

Odkupiciela świata, Baranka bez skazy, który został złożony jako ofiara za całą ludzkość.

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.